(aukcija) Izvođenje radova na izgradnji vrtića u Han Pijesku

Datum objave: 22.02.2021. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

881-1-3-16-3-3/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA HAN PIJESAK
IDB/JIB 4400646560007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Slavica Ašonja
Adresa A. Karađorđevića br. 4
Poštanski broj 71360 Han Pijesak (sp bl)
Opština/Grad Han Pijesak
Telefon (057) 557-108
Faks (057) 557-285
Elektronska pošta javne.nabavke@hanpijesak.org
Internet adresa www.hanpijesak.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Han Pijesak

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja vrtića u Han Pijesku

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Adaptacija dijela objekta Osnovne škole u vrtić

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji
Dodatni predmet(i) 45214100-1 Građevinski radovi na zgradama za dječji vrtić


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

109518,17

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Han Pijesak, objekat Osnovne škole u ul. A. Karađorđevića

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

9.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.3.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Adresa Ugovornog organa, Sala z sjednice
Datum i vrijeme 19.3.2021. 12:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacije se može preuzeti isključivo u sistemu "e-nabavke".

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
881-1-3-16-3-3/21
PODIJELI: