(aukcija) Izvođenje radova na održavanju asfaltnih puteva i ulica

Datum objave: 03.03.2021. 16:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

375-1-3-36-3-19/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TEŠANJ
IDB/JIB 4218328550008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nerminka Handzic, Meho Alić
Adresa Trg Alije Izetbegovića 1
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-022
Faks (032) 650-220
Elektronska pošta nabavka@opcina-tesanj.ba
Internet adresa www.opcina-tesanj.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje asfaltnih puteva i ulica

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka javne nabavka su radovi na održavanju asfaltnih puteva i ulica na teritorij općine Tešanj, sve
prema Specifikaciji/Obrascu za cijenu koji je sastavni dio tenderske dokumentacije. Postupak se pokreće na osnovu ukazanih
potreba ugovornog organa, sredstva su obezbijeđena iz budžeta Općine Tešanj.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

255000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Finansiranje iz sredstava budžeta/finansijskog plana općine

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti slijedeće dokumente kojima dokazuju da su registrovani za obavljanje djelatnosti
koja je predmet nabavke:
- Aktuelni izvod iz sudskog registra ili bilo koji drugi dokument izdat od strane nadležne institucije kojim ponuđač
nedvosmisleno dokazuje da je u vrijeme predaje ponude bio registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti, ponuđač je dužan uz svoju ponudu dostaviti:
a) Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona o Javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14), popunjenu i ovjerenu
od strane ponuditelja u formi i na način kako je propisano Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i
ponuda („Sl. glasnik BiH“ broj: 90/14 i 20/15) – Prilog 4 , a koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.
Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude;
b) Izjavu potpisanu i ovjerena od strane ponuđača o ukupnom ostvarenom prometu za posljednje dvije (2) finansijske
godine ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je ponuđač/kandidat registrovan, odnosno počeo sa
radom prije manje od dvije godine sa posebno iskazanim godišnjim prometima bez PDV-a u iznosu od minimalno
500.000,00 KM ;
c) Običnu kopiju Potvrde banke (ne stariju od 1 (jednog) mjeseca u odnosu na datum podnošenja ponude) kod koje
ponuđač ima otvoren Glavni račun za poslovanje (na potvrdi naznačiti da se radi o glavnom računu za poslovanje), da račun
nije blokiran u posljednjih 3 (tri) mjeseca.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U svrhu dokazivanja ispunjavanja zahtjeva u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač je dužan uz ponudi
dostaviti:
a) Popunjenu i ovjerenu Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 51. Zakona o Javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14),
popunjenu i ovjerenu od strane ponuditelja u formi i na način kako je propisano Uputstvom za pripremu modela tenderske
dokumentacije i ponuda („Sl. glasnik BiH“ broj: 90/14 i 20/15), koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Prilog 4. Izjava
ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude,
b) Spisak izvršenih ugovora, original ili ovjerena kopija dokumenta - kojim se dokazuje iskustvo u izvođenju radova u skladu
sa zahtjevima navedenim u tački 13.3.1. b) tenderske dokumentacije, uz c) Potvrdu o uredno izvršenim Ugovorima,
original ili ovjerena kopija dokumenta koju daje druga ugovorna strana o njihovoj realizaciji u skladu sa članom 48. stav 2. i
3. Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14). U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može
dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, vrijedi Izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz
predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde osiguraju.
Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke: a) naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih
subjekata; b) predmet ugovora; c) vrijednost ugovora; d) vrijeme i mjesto izvršenja ugovora; i e) navode o uredno izvršenim
ugovorima.
d) Izjavu potpisanu i ovjerena od strane ponuđača o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama rukovodnog osoblja,
navedenim u tački 13.3.1. a) koji će biti angažirani na obavljanju predmetnih radova, a koji ne moraju biti stalno zaposleni
kod ponuđača, uz dostavu dokaza o stručnoj spremi, položenom stručnom ispitu i radnom iskustvu (original ili ovjerene
kopije);
e) Izjavu potpisanu i ovjerena od strane ponuđača o prosječnom godišnjem broju zaposlenih u 2021.godini;
f) spisak tehničke opreme potrebne za realizaciju ugovora, popunjen i od ponuđača ovjeren Prilog 5a tenderske
dokumentacije, navedenom u tački 13.3.1. c), uz ponudu obavezno dostaviti (original/ovjerena kopija) potvrda za navedenu
opremu (upotrebne dozvole ili vlasnički list ili sobračajne dozvole ili računi o kupljenoj opremi ili ugovore o zakupu opreme
ili druge dokumente kojima se dokazuje raspolaganje predmetnom opremom u predmetnoj nabavci).

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Tešanj , Trg Alije Izetbegovića 1 Kancelarija broj:49
Datum i vrijeme 23.03.2021. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima putem informacionom sistemu “E-NABAVKE” bez naknade do 18.03.2021.godine.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
375-1-3-36-3-19/21
PODIJELI: