(aukcija) Izvođenje radova na postavljanju horizontalne signalizacije i vibracionih traka

Datum objave: 05.03.2021. 14:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

375-7-3-40-3-23/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TEŠANJ
IDB/JIB 4218328550008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nerminka Handzic, Nihad Hadžismajlović
Adresa Trg Alije Izetbegovića 1
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-022
Faks (032) 650-220
Elektronska pošta nabavka@opcina-tesanj.ba
Internet adresa www.opcina-tesanj.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Postavljanje horizontalne signalizacije i vibracionih traka

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabavke je postavljanje horizontalne signalizacije i vibracionih traka, u skladu sa
specifikacijom/obrascem za cijenu ponude koji je sastavni dio tenderske dokumentacije, postupak se pokreće na osnovu
ukazanih potreba ugovornog organa i sredstava predviđenih u budžetu/finansijskom planu za 2021.godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34922100-7 Cestovne oznake


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

45000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Tešanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Finansiranje iz budžeta/finansijskog plana općine Tešanj

III 4. Ograničenja za učešće

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da : c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i
invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u
kojoj je registrovan; d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u
Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti slijedeće dokumente kojima dokazuju da su registrovani za obavljanje djelatnosti
koja je predmet nabavke:
- Aktuelni izvod iz sudskog registra ili bilo koji drugi dokument izdat od strane nadležne institucije kojim ponuđač dokazuje
da je u vrijeme predaje ponude bio registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti, ponuđač je dužan uz svoju ponudu dostaviti:
- Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona o Javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14), popunjenu i ovjerenu od
strane ponuditelja u formi i na način kako je propisano Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda
(„Sl. glasnik BiH“ broj: 90/14 i 20/15) – Prilog 4 , a koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije.
Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude;
- Običnu kopiju Potvrde banke (ne stariju od 1 (jednog) mjeseca u odnosu na datum podnošenja ponude) kod koje ponuđač
ima otvoren Glavni račun za poslovanje (na potvrdi naznačiti da se radi o glavnom računu za poslovanje), da račun nije
blokiran u posljednjih 3 (tri) mjeseca.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U svrhu dokazivanja ispunjavanja zahtjeva u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač je dužan uz ponudi
dostaviti:
a) Spisak izvršenih ugovora o isporučenoj robi koja je predmet ove nabavke u posljednje 3 godine, ili od datuma registracije,
odnosno početka poslovanja, ako je dobavljač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine, uz spisak
izvršenih ugovora dobavljač je dužan dostaviti i
b) Potvrdu o urednom izvršenju ugovora, a koje obavezno sadrže: naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata,
predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenim ugovorima. U slučaju
da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava dobavljača
o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbjede;
c) Spisak raspoložive tehničke opreme (lična ili iznajmljena), popunjen i od ponuđača ovjeren Prilog 5a tenderske
dokumentacije, navedenom u tački 13.3. b), uz ponudu obavezno dostaviti (original/ovjerena kopija) potvrde za navedenu
opremu (upotrebne dozvole ili vlasnički list ili sobračajne dozvole ili računi o kupljenoj opremi ili ugovore o zakupu opreme
ili druge dokumente kojima se dokazuje raspolaganje predmetnom opremom u predmetnoj nabavci);
d) Izjava potpisana i ovjerena od strane ponuđača da će sve robe ugraditi i radove izvesti u skladu sa standardima važećim u
BiH ;
e) Certifikat proizvođača za boju koja se koristi kod radova .

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

13.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Tešanj , Trg Alije Izetbegovića 1 Kancelarija broj:49
Datum i vrijeme 19.03.2021. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima putem informacionom sistemu “E-NABAVKE” bez naknade do 13.03.2021.godine.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
375-7-3-40-3-23/21
PODIJELI: