(aukcija) Izvođenje radova na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice: Zenica Jug - Tarčin

Datum objave: 15.02.2021. 15:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

266-1-3-330-3-243/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227691540005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Melika Alajbegović
Adresa Adema Buća 20
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 512-300
Faks (036) 512-301
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Jedan lot

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16000000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice: Zenica Jug - Tarčin

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice: Zenica Jug - Tarčin, podijela na 2 lot-a

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233139-3 Radovi održavanja autocesta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje će se vršiti na sljedeći način:
- 10 % avansno plaćanje po dostavljanju avansne garancije
- 85 % ugovorene cijene se plaća na osnovu izdatih faktura za stvarno izvršene radove
- 2,5 % po završetku ugovora, nakon potpisivanja zapisnika o primopredaji radova
- 2,5 % po završetku garantnog perioda
Plaćanje će se vršiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema formalno i računski ispravne situacije, ovjerene od strane
ugovornog organa, dostavljene poštom ili lično na protokol ugovornog organa.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Zahtijeva se, u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Zahtijeva se, u skladu sa članom 47. Zakona o javnim nabavkama

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Zahtijeva se, u skladu sa članom 51. Zakona o javnim nabavkama

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Da

III 10.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu, te učesnicima u građenju („Službeni glasnik BiH“ br.
48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15 i 101/15); Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
Novine Federacije BiH" br. ("Službene novine FBiH", br. 12/10, 16/10-isp. i 66/13), Pravilnik o održavanju javnih cesta
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 57/15); Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama („Službeni glasnik BiH“,
br.: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18); Pravilnik o licenciranju izvođača radova redovnog
održavanja cesta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 56/15) i ostali važeći zakonski propisi Bosne i Hercegovine i
Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući i Smjernice za projektovanje, građenje i nadzor na cestama, te ostale važeće
propise i standarde

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

27.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.04.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Hamdije Kreševljakovića 19, Sarajevo
Datum i vrijeme 01.04.2021. 10:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Melika Alajbegović
Adresa Adema Buća 20
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 277-937
Faks (033) 277-942
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1: Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice: Zenica Sjever – Podlugovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice: Zenica Sjever – Podlugovi, sve prema Predmjeru radova za
LOT 1 (Aneks 15 - LOT 1)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8200000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dionica Autoceste A1 Zenica sjever – Podlugovi, a šta tačno obuhvata dionica zavisi od vrste održavanja (redovno ili zimsko)

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.04.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.04.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2: Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice: Podlugovi – Tarčin

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice: Podlugovi – Tarčin, sve prema Predmjeru radova za LOT 2
(Aneks 15 - LOT 2)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7800000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dionica Autoceste A1 Podlugovi – Tarčin, a šta tačno obuhvata dionica zavisi od vrste održavanja (redovno ili zimsko).

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 27.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.04.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.04.2021. 10:30INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name PC Motorways of the Federation of Bosnia and Herzegovina ltd
UIN 4227691540005
Contact person Melika Alajbegović
Address Adema Buća 20
Postal code 88000 Mostar (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (036) 512-300
Fax number (036) 512-301
Email address nabavke@jpautoceste.ba
Website address www.jpautoceste.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Other construction works involving special
trades

II 1.a. Title of the object of the contract

Regular and winter maintenance of motorway A1 section: Zenica jug-Tarčin, divided into two LOTs

II 1.b. Description of the object of the contract

In accordance with tender document


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 45000000-7 Construction work
Additional object(s) 45233139-3 Highway maintenance work


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
In accordance with tender document

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

 

Lot number Name Date
1 LOT 1: Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice: 2 27.03.2021.
2 LOT 2: Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice: 2 27.03.2021.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time
1 LOT 1: Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice: 0 01.04.2021. 10:00
2 LOT 2: Radovi na redovnom i zimskom održavanju autoceste A1 dionice: 0 01.04.2021. 10:00

 

 

Address and place Hamdije Kreševljakovića 19, 71000 Sarajevo

 


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
266-1-3-330-3-243/21
PODIJELI: