(aukcija) Izvođenje radova na sanaciji trupa regionalnog puta R443, dionica Kreševo-Tarčin, stacionaža km 1+020, P54-P57, L=60 metara

Datum objave: 18.02.2021. 15:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

776-7-3-8-3-14/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA DIREKCIJA ZA PUTEVE SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
IDB/JIB 4236081460009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Lorena Popović
Adresa 16 August
Poštanski broj 72260 Busovača (hp mo)
Općina/Grad Busovača
Telefon (030) 733-278
Faks (030) 732-873
Elektronska pošta direkcija.puteva.sbk@tel.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija trupa regionalnog puta R443;dionica Kreševo-Tarčin, stacionaža km 1+020, P54-P57, L=60 metara

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija trupa regionalnog puta R443; dionica Kreševo-Tarčin, stacionaža km 1+020, P54-P57, L=60 metara

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233100-0 Građevinski radovi na autocestama, cestama
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Regionalni put R443; dionica Kreševo-Tarčin

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 mjesec

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.03.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Prostorije Kantonalne direkcije za puteve SBK-a, 16 August, Busovača
Datum i vrijeme 03.03.2021. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumantacija se može preuzeti isključivo putem sisitema "E-nabavke" na portalu www.ejn.gov.ba. Za ovaj
postupak javne nabavke predviđenoa je E-aukcija. Ugovorni organ će odrediti početak i vrijeme trajanja E_aukcije u sistemu
e-nabavke prihvatljivih ponuda. Svi ponuđaći koji su podnijeli prihvatljive ponude, momentom zakazivanja E-aukcije biće
obavješteni istovremeno putem sistema E-nabavke o slijedećem:
a) datumu i vremenu početka E-aukcije;
b) predhodno određenom vremenu trajanja E-aukcije;
c) broju postupka javne nabavke;
d) poziciji na rang listi u početnoj ocjeni ponude;
e) da li se na ponudu primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg.

 

 

 

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
776-7-3-8-3-14/21
PODIJELI: