(aukcija) Izvođenje radova na ugradnji prirodnog kamenog materijala za izradu poda u holu nove zgrade općine Tešanj

Datum objave: 23.02.2021. 07:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

375-7-3-19-3-18/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TEŠANJ
IDB/JIB 4218328550008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nerminka Handzic, Selvedina Sejmenović
Adresa Trg Alije Izetbegovića 1
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-022
Faks (032) 650-220
Elektronska pošta nabavka@opcina-tesanj.ba
Internet adresa www.opcina-tesanj.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Podne i zidne obloge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja prirodnog kamenog materijala za izradu poda u holu nove zgrade općine Tešanj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka javne nabavka su radovi na ugradnji prirodnog kamenog materijala za izradu poda u holu nove
zgrade općine Tešanj, sve prema Specifikaciji/Obrascu za cijenu koji je sastavni dio tenderske dokumentacije. Postupak se
pokreće na osnovu ukazanih potreba ugovornog organa, sredstva su obezbijeđena iz budžeta Općine Tešanj.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 44113130-5 Kamen za popločavanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trga alije Izetbegovića 1, zgrada općine Tešanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

25 radnih dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Finansiranje iz sredstava budžeta/finansijskog plana općine Tešanj za 2021.godinu

III 4. Ograničenja za učešće

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da : c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i
invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u
kojoj je registrovan; d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u
Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti slijedeće dokumente kojima dokazuju da su registrovani za obavljanje djelatnosti
koja je predmet nabavke:
- Aktuelan izvod iz sudskog registra ili bilo koji drugi dokument izdat od strane nadležne institucije, kojim ponuđač dokazuje
da je u vrijeme predaje ponude bio registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti;

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti, ponuđač je dužan uz svoju ponudu dostaviti:
- izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona o Javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH“ broj: 39/14), popunjenu i ovjerenu od
strane ponuditelja u formi i na način kako je propisano Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda
(„Sl. glasnik BiH“ broj: 90/14 i 20/15) – Prilog 4 , a koja se nalazi u prilogu tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti
starija od 15 dana od dana predaje ponude;
- običnu kopiju Potvrde banke (ne stariju od 30 (trideset) dana u odnosu na datum podnošenja ponude) kod koje ponuđač
ima otvoren Glavni račun za poslovanje (na potvrdi naznačiti da se radi o glavnom računu za poslovanje), da račun nije
blokiran u posljednja 3 (tri) mjeseca.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

4.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Općina Tešanj , Trg Alije Izetbegovića 1 Kancelarija broj:49
Datum i vrijeme 10.03.2021. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima putem informacionom sistemu “E-NABAVKE” bez naknade do 04.03.2021.godine.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
375-7-3-19-3-18/21
PODIJELI: