(aukcija) Izvođenje radova radnim mašinama na raznim mikrolokacijama na području općine Tešanj

Datum objave: 02.03.2021. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

807-7-3-16-3-15/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "RAD" D.D. TEŠANJ
IDB/JIB 4218317600003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ismet Vrabac
Adresa Trg žrtava 3. avgusta br. 2
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-566
Faks (032) 650-428
Elektronska pošta ismet.v@rad-tesanj.ba
Internet adresa www.rad-tesanj.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

79920,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rad radnih mašina

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Rad radnih mašina na raznim mikrolokacijama na području općine Tešanj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45112000-5 Radovi iskopa i zemljani radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U skladu sa specifikacijom iz obrasca za cijenu ponude Aneks 4 tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje općine Tešanj

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Finansiranje iz sredstava ugovornog organa.

III 4. Ograničenja za učešće

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa tenederskom dokumentacijom.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa tenederskom dokumentacijom.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa tenederskom dokumentacijom.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.03.2021. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP "RAD" d.d. Tešanj, Trg žrtava 3. avgusta broj 2, Tešanj, Upravna zgrada
preduzeća, potkrovlje, kancelarija broj 3.2
Datum i vrijeme 15.03.2021. 13:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
807-7-3-16-3-15/21
PODIJELI: