(aukcija) Izvođenje radova rekonstrukcije pješačke zone u ulici Bana Milosavljevića od raskrsnice sa Srpskom ulicom do raskrsnice sa ulicom Bana dr Todora Lazarevićac - prva faza realizacije

Datum objave: 24.07.2017. 14:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

320-1-3-226-3-179/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB 4401012920007
Kontakt osoba Željka Morača
Adresa Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 244-476
Faks (051) 244-576
Elektronska pošta javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa www.banjaluka.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija pješačke zone u ulici Bana Milosavljevića od raskrsnice sa Srpskom ulicom do raskrsnice sa
ulicom Bana dr Todora Lazarevićac – prva faza realizacije


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija pješačke zone u ulici Bana Milosavljevića od raskrsnice sa Srpskom ulicom do raskrsnice sa
ulicom Bana dr Todora Lazarevićac – prva faza realizacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

384.615,38 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

384615,38

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

područje grada Banjaluka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

regulisan predviđenim nacrtom ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

definisani predviđenim nacrtom ugovora

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač na propisan način registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

pozitivno poslovanje u 2016. godini

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

da je ponuđač imao uspješno iskustvo u realizaciji 1 (jednog) ili najviše 2 (dva) ugovora sa predmetom nabavke,na
rekonstrukciji ili izgradnji ili sanaciji trotoara, trgova ili ulica, u zadnjih 5 godina, u vrijednosti od
najmanje 200.000,00 KM

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.8.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.8.2017. 12:40:00
Adresa i mjesto Trg srpskih vladara 1

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
320-1-3-226-3-179/17
PODIJELI: