(aukcija) Nabaka građevinskog materijala

Datum objave: 15.02.2021. 14:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

360-1-1-15-3-26/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218431050005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Halid Šibonjić
Adresa Alije Izetbegovića br. 25
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 877-834
Faks (032) 879-029
Elektronska pošta spdzdk@gmail.com
Internet adresa www.spdzdk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

09-11 Građevinski mateerijal

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kao u td

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

60 dana

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u td

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u td

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

1.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.03.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zavidovići
Datum i vrijeme 04.03.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 - Nabavka građevinskog materijala

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44110000-4 Građevinski materijali


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u td

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište JP ŠPD ZDK doo Zavidovići

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.03.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - Nabavka elektromaterijala

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
kao u td

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavidovići

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.03.2021. 12:00
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - Nabavka vodometerijala

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44115210-4 Materijal za vodoinstalacije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u td

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zavidovići

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.03.2021. 12:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
360-1-1-15-3-26/21
PODIJELI: