(aukcija) Nabavka autodijelova za potrebe Generalne direkcije, Glavnog poštanskog centra i Cp Sarajevo

Datum objave: 25.02.2021. 09:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-7-1-102-3-35/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Odjeljenje za javne nabavke -Belma Resić, Tel/faks 033/ 252-805; 033 252 -813,
e-mail: belma.resic@posta.ba
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

49990,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka autodijelova za potrebe Generalne direkcije, Glavnog poštanskog centra i Cp Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka autodijelova za potrebe Generalne direkcije i, Glavnog poštanskog centra i Cp Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34300000-0 Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

537

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke: Put života bb, 71000 Sarajevo

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

iz vlastitih sredstava JP BH POŠTA d.o.o Sarajevo

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama , a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

g) U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač mora
dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan ili
obezbjediti posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu
djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi priznaju se na teritoriji BiH, bez obzira na kojem nivou
vlasti su izdati; Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

nije posebno navedena

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

i) Spisak izvršenih Ugovora o isporučenim robama koji su predmet nabavke u posljednje tri godine od dana
obavještenja o nabavci ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo
da radi prije manje od tri godine, koja sadrži najmanje jedan Ugovor koji je u vezi sa predmetom nabavke – autodijelova čija
je minimalna vrijednost 35.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
Uz spisak izvršenih Ugovora ponuđač je dužan dostaviti minimalno jednu potvrdu, u prethodno navedenoj vrijednosti min.
35.000,00 KM bez PDV-a, koja je u vezi sa listom isporučenih roba - autodijelova a koju daje druga Ugovorna strana o
njihovoj realizaciji, a koje obavezno sadrže: naziv i sjedište Ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet Ugovora,
vrijednost Ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja Ugovora i navode o uredno izvršenim Ugovorima.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

8.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Obala Kulina bana br.8, 71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 11.03.2021. 12:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-7-1-102-3-35/21
PODIJELI: