(aukcija) Nabavka dezinfekcionih i zaštitnih sredstava

Datum objave: 02.03.2021. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1343-7-1-46-3-19/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200090470004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Vedrana Resić
Adresa Bulevar Meše Selimovića 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 464-663
Faks (033) 464-663
Elektronska pošta selma.bavcic@rtvfbih.ba
Internet adresa www.rtvfbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dezinfekciona i zaštitna sredstva

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka dezinfekcionih i zaštitnih sredstava za potrebe RTV FBiH.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33631200-4 Ublažavajuća i zaštitna sredstva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

8.2. SPOSOBNOST OBAVLJANJA PROFESIONALNE DJELATNOSTI
8.2.1. Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje
djelatnosti koja je predmet javne nabavke.
8.2.2. U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u
odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu
nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom
nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti
original ili ovjerene kopije.
8.2.3. Ponuđač je dužan dostaviti sljedeće dokaze:
a) Rješenje o registraciji ili Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač
registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke (ne stariji od 3 mjeseca),
b) uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj)
c) uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (PDV broj), ukoliko je ponuđač u sistemu PDV-a, a ukoliko
ponuđač nije u sistemu PDV onda ovjerena izjava ponuđača da nije u sistemu PDV-a.
8.2.4. Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti
koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.
8.2.5. U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokazi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti iz ove tačke TD
ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih
uslova za kvalifikaciju.
8.2.6. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti original
ili ovjerene kopije.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

8.3. EKONOMSKA I FINANSIJSKA SPOSOBNOST
8.3.1. Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako
ponuđač ne ispuni slijedeće minimalne uslove:
• Da je glavni transakcijski bankarski račun ponuđača aktivan.
8.3.2. Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponuđača će se izvršiti na osnovu dostavljene izjave ovjerene od strane
ponuđača, koja se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 6 tenderske dokumentacije i dostavljene obične kopije sljedećih
dokumenata:
a) Kao dokaz dostaviti odgovarajući dokument/ dokaz koji izdaje banka ponuđača u kojoj je otvoren glavni račun ili
druga finansijska institucija (npr.Centralna banka BiH), u skladu s pozitivnim propisima, a kojim se dokazuje ispunjenje
uslova da je transakcijski bankarski račun ponuđača aktivan. Izjava ne smije biti starija od 1 (jednog) mjeseca računajući od
dana koji je naznačen kao rok za dostavu ponuda.
8.3.3. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, dužan je nakon prijema odluke o izboru dostaviti, u roku ne
dužem od 5 dana, originale ili ovjerene kopije dokumenata kojim dokazuje ekonomsku i finansijsku sposobnost. Dokazi
moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom
vremenu ugovornog organa (do 16:00 sati), te za ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati.
NAPOMENA:
Ponuđač može uz Izjavu, tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i originale ili ovjerene kopije traženih dokaza koji su navedeni
u izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja originala ili ovjerenih kopija dokaza ako bude izabran.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

8.4. TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST
8.4.1. Tehničke specifikacije predmeta nabavke su sastavni dio tenderske dokumentacije i detaljno su specificirane u
Aneksu 3 tenderske dokumentacije. Ponuđač je dužan isporučivati robe u skladu sa specifikacijom i uslovima koji su
navedeni u tenderskoj dokumentaciji.
8.4.2. Ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za LOT 2 - Zaštitne maske za lice i LOT 3 – Zaštitne rukavice dužan je kao prilog
uz Aneks 3 dostaviti odgovarajući uzorak ponuđene robe Predmetni uzorci moraju biti u originalnom pakovanju
proizvođača.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

8.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Bulevar Meše Selimovića br 12.; 71 000 Sarajevo
Datum i vrijeme 19.03.2021. 10:10


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 – Sredstvo za dezinfekciju ruku i prostora

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema odredbama tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bulevar Meše Selimovića br. 12; 71 000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.03.2021. 10:10ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 – Zaštitne maske za lice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema odredbama tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bulevar Meše Selimovića br. 12; 71 000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.03.2021. 10:10ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 – Zaštitne rukavice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema odredbama tenderske dokumentacije.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bulevar Meše Selimovića br. 12; 71 000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.03.2021. 10:10

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1343-7-1-46-3-19/21
PODIJELI: