(aukcija) Nabavka goriva D-5 EN 590 dizel

Datum objave: 27.07.2017. 15:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

365-7-1-17-3-15/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4227464050000
Kontakt osoba Amela Isić
Adresa Kneza Višeslava bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 336-950
Faks (036) 336-990
Elektronska pošta agencija@fsa.gov.ba
Internet adresa www.fsa.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27350,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva D-5 EN 590 dizel


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka goriva (D-5 EN 590 dizel) za službena vozila Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
Ponuđena cijena, tj. cijena koja je iskazana u odabranoj ponudi ostaje nepromjenjiva prvih 30 dana od dana potpisivanja
okvirnog sporazuma. U tom periodu odabrani ponuđač će isporučivati gorivo po cijeni koju je iskazao u svojoj ponudi.
Ponuđena jedinična cijena motornog goriva izražena u obrascu za cijenu ponude usporediti će se sa trenutno važećom
cijenom motornog goriva u periodu podnošenja ponude, koju je dobavljač dokazao dostavljenim zvaničnim dokumentom o
trenutno važećoj cjeni motornog goriva, izdatog od strane nadležnog organa i koji je važeći za period podnošenja ponude.
Na taj način, dobiveni omjer jedinične cijene naspram važećoj cijeni primjenjivati će se jednoobrazno tokom trajanja ovog
ugovora.
Tokom trajanja okvirnog sporazuma, ponuđena cijena goriva mijenja se u skladu sa promjenom cijene na tržištu a koju
ponuđač dokazuje dostavljanjem Ugovornom organu zvaničnog dokumenta o trenutno važećoj cjeni motornog goriva,
izdatog od strane nadležnog organa. Zvanični dokument o trenutno važećoj cijeni motornog goriva dostavlja se za sve
pumpne stanice na kojima je Ugovorni organ točio gorivo.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09134200-9 Dizelsko gorivo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

16.500 litara

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Isporuka motornog goriva dizel D-5 EN 590 vršiti će se na benzinskim pumpama ponuđača.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

a) U svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti
dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da osiguraju
posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je
u vezi s predmetom nabavke.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Ponuđač treba imati na raspolaganju benzinske pumpe na području Bosne i Hercegovine, od čega treba imati na
raspolaganju najmanje po jednu benzinsku pumpu na području gradova: Mostar, Sarajevo i Banja Luka na kojima će se moći
točiti dizel D-5 EN 590;
b) Ponuđač treba dostaviti trenutno važeću cijenu motornog goriva u periodu podnošenja ponude.
c) Da ima mogućnost kartičnog poslovanja na svim pumpama koje su na raspolaganju ugovornom organu tokom
trajanja ovog ugovora, kao i da će za potrebe i prema zahtjevu ugovornog organa, bez posebnih naknada obezbjediti
kartično poslovanje za službena vozila ugovornog organa.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.8.2017. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.8.2017. 13:15:00
Adresa i mjesto Agencija za sigurnost hrane BiH, Kneza Višeslava bb (zgrada Orca) 88000 Mostar

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
365-7-1-17-3-15/17
PODIJELI: