(aukcija) Nabavka goriva

Datum objave: 05.08.2019. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.08.2019.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2-7-1-33-3-19/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA SOKOLAC
IDB/JIB 4400632420008
Kontakt osoba Jelena Pajic
Adresa Glasinačka bb
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 448-712
Faks (057) 448-056
Elektronska pošta opstinasokolac@gmail.com
Internet adresa www.opstinasokolac.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Sokolac

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA GORIVA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

DATE KOLIČE U SPECIFIKACIJI KOJA JE SASTAVNI DIO TENDERSKE DOKUMENTACIJE(EURO DIZEL.BMB-95, OPTIMA SAE 15/40,
PERMANT 100, PERMANT 40, MOSOL, HIPOIDNO SAE90 D, HIDROLULIČNO ULJE)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

24.810,00 LITARA

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

36300,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

oPŠTINA SOKOLAC

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 MJESECI

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

ČLAN 46.ZAKONA

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ČLAN 47.ZAKONA

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.8.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.8.2019. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 15.8.2019. 13:00:00
Adresa i mjesto SALA SKUPŠTINE OPŠTINE SOKOLAC


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Jelena Pajic
Adresa Glasinačka bb
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 448-712
Faks (057) 448-056
Elektronska pošta opstinasokolac@gmail.com
Internet adresa www.opstinasokolac.net

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2-7-1-33-3-19/19
PODIJELI: