(aukcija) Nabavka građevinskog alata, inventara i alata za održavanje zelenila

Datum objave:07.04.2021. 15:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

775-1-1-58-3-38/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE POKOP D.O.O.
IDB/JIB 4200119040004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amar Helać
Adresa Mula Mustafe Bašeskije 38
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 535-170
Faks (033) 535-164
Elektronska pošta kjkp_pokop@bih.net.ba
Internet adresa www.pokop.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka građevinskog alata, inventara i alata za održavanje zelenila

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka građevinskog alata, inventara i alata za održavanje zelenila

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljnije informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljnije informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljnije informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljnije informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

23.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.04.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Mula Mustafe Bašeskije 38, Sarajevo
Datum i vrijeme 28.04.2021. 10:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 Specijalni i kovani alat sa držalicama, alat i pribor za održavanje zelenila

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Specijalni i kovani alat sa držalicama, alat i pribor za održavanje zelenila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44510000-8 Alat


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo, Vlakovo bb

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 23.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.04.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 28.04.2021. 10:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 Građevisnki ručni, električni alati i pribor

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Građevisnki ručni, električni alati i pribor

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44510000-8 Alat


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralno skladište KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo, Vlakovo bb

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 23.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.04.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.04.2021. 10:30

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
775-1-1-58-3-38/21
PODIJELI: