(aukcija) Nabavka hemikalija za potrebe prečišćavanja sirove i dezinfekciju čiste vode za piće na fabrici vode kapaciteta 330 l/s - 02.07/3-00640/21

Datum objave: 15.02.2021. 15:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1179-1-1-20-3-55/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP KOMUNALNO BRČKO DOO
IDB/JIB 4600244130005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Jelena Stević
Adresa Tina Ujevića br. 66
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-349
Faks (049) 216-349
Elektronska pošta adnan.zaimovic@komunalno.ba
Internet adresa www.komunalno.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka hemikalija za potrebe prečišćavanja sirove i dezinfekciju čiste vode za piće na fabrici vode kapaciteta 330 l/s -
02.07/3-00640/21

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

- 11.000 kg Hlorovodonična kiselina (HCl), konc. 20%, ρ=1,1 g/cm3, na 20 oC, Food grade, EN939
- 11.000 kg Natrijumhlorit ( NaClO2 ) konc. 24,5 %. ρ=1,22 g/cm3, na 20 oC, Food grade, EN938
- 6.000 kg Natrijumhipohlorit (NaOCl), sadržaj aktivnog hlora (Cl2) minimalno 160 g/l, Food grade EN888
- 100 kg Polielektrolit za vodu,“Aquaflok LT 25“
- 25 kg Polielektrolit za mulj „anionski superflok – 120PWG“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24311000-7 Hemijski elementi, anorganske kiseline i spojevi
Dodatni predmet(i) 24311130-7 Hidridi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH, Fabrika vode

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Tenderska dokumentacija se može besplatno preuzeti na www.ejn.gov.ba

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da, detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da, detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP "Komunalno Brčko" doo, Tina Ujevića br. 66, Brčko
Datum i vrijeme 11.03.2021. 12:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1179-1-1-20-3-55/21
PODIJELI: