(aukcija) Nabavka i isporuka spalt lampe sa pokretnim električnim stolom

Datum objave: 02.03.2021. 14:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

46-7-1-11-3-3/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU DOM ZDRAVLJA KLADANJ
IDB/JIB 4209504710000
Kontakt osoba/Služba za kontakt EDINA GOGIĆ
Adresa XVI Muslimanske brigade 1
Poštanski broj 75280 Kladanj (bhp sa)
Općina/Grad Kladanj
Telefon (035) 369-135
Faks (035) 369-138
Elektronska pošta domzdravlja.kl@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kladanj

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

nabavka i isporuka spalt lampe sa pokretnim električnim stolom

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

spalt lampa sa pokretnim električnim stolom za potrebe oftalmološke službe

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 komad

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Dom zdravlja Kladanj, XVI Muslimaske brigade broj 1, 75280 Kladanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do izvršenja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo ponuđača da obavlja
profesionalnu djelatnost koja je predmet ove nabavke,b) dokumentacija (izjava ili ovlaštenje ili autorizacija) izdata i
ovjerena od strane proizvođača ili generalnog zastupnika kojom se ponuđač dokazuje da je proizvođač ili generalni
zastupnik ili ovlašteni distributer ponuđenenog aparata.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kladanj, XVI Muslimanske brigade broj 1
Datum i vrijeme 22.03.2021. 11:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
46-7-1-11-3-3/21
PODIJELI: