(aukcija) Nabavka i sukcesivna isporuka svježeg mesa, mesnih prerađevina, suhomesnatih i roštiljskih proizvoda i panirane piletine

Datum objave: 09.01.2020. 13:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

236-1-1-12-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP ''PANNONICA'' DOO TUZLA
IDB/JIB 4209598600008
Kontakt osoba Majid Porobić
Adresa Šetalište Slana banja b.b.
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 246-711
Faks (035) 246-710
Elektronska pošta panonica@bih.net.ba
Internet adresa www.panonika.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 5.c. Djelatnost

Slobodno vrijeme, kultura i religija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna isporuka svježeg mesa, mesnih prerađevina, suhomesnatih i roštiljskih proizvoda i panirane piletine

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna isporuka svježeg mesa, mesnih prerađevina, suhomesnatih i roštiljskih proizvoda i panirane piletine


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15110000-2 Meso
  15130000-8 Mesni proizvodi
  15131600-1 Proizvodi od goveđeg i telećeg mesa
  15131500-0 Proizvodi od mesa peradi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

da

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.1.2020. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.1.2020. 10:30:00
Adresa i mjesto JKP Pannonica d.o.o. Tuzla, Šetalište Slana banja bb


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1- nabavka i sukcesivna isporuka svježeg mesa

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

nabavka i sukcesivna isporuka svježeg mesa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15110000-2 Meso


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

adresa Ugovornog organa, JKP Pannonica doo Tuzla, Šetalište Slana banja bb Tuzla


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2- nabavka i sukcesivna isporuka suhomesnatih proizvoda

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

nabavka i sukcesivna isporukasuhomesnatih proizvoda

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15130000-8 Mesni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

adresa Ugovornog organa, JKP Pannonica doo Tuzla, Šetalište Slana banja bb Tuzla


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3- nabavka i sukcesivna isporuka roštiljskih proizvoda

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

nabavka i sukcesivna isporuka roštiljskih proizvoda

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15131600-1 Proizvodi od goveđeg i telećeg mesa


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

adresa Ugovornog organa, JKP Pannonica doo Tuzla, Šetalište Slana banja bb Tuzla


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4- nabavka i sukcesivna isporuka panirane piletine

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

nabavka i sukcesivna isporuka panirane piletine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15131500-0 Proizvodi od mesa peradi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema Tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

adresa Ugovornog organa, JKP Pannonica doo Tuzla, Šetalište Slana banja bb Tuzla

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
236-1-1-12-3-1/20
PODIJELI: