(aukcija) Nabavka implantacionog materijala za ortopediju

Datum objave: 30.12.2020. 13:50 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1040-1-1-16-3-33/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU UNIVERZITETSKA BOLNICA FOČA
IDB/JIB 4403578070003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Milan Ivanović
Adresa Studentska br. 5
Poštanski broj 73300 Foča (sp bl)
Opština/Grad Foča (RS)
Telefon (058) 210-417
Faks (058) 210-417
Elektronska pošta bolnicaf@bolnicafoca.com
Internet adresa www.bolnicafoca.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA IMPLANTACIONOG MATERIJALA ZA ORTOPEDIJU

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka implantacionog materijala za ortopediju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kako je dato u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je dato u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kako je dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kako je dato u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.1.2021. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU Univerzitetska bolnica Foča, Studentska br.5, 73300 Foča
Datum i vrijeme 28.1.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Totalna bescementna proteza kuka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Univerzitetska bolnica Foča

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.1.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.1.2021. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.1.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Parcijalna modularna proteza kuka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kako je dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Univerzitetska bolnica Foča

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.1.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.1.2021. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 28.1.2021. 12:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1040-1-1-16-3-33/20
PODIJELI: