(aukcija) Nabavka kamiona autopodizača za odvoz i pražnjenje kontejnera

Datum objave: 03.03.2021. 13:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

170-1-1-24-3-9/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA BROD
IDB/JIB 4400135550003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nevenka Stanimir
Adresa Svetog Save 17
Poštanski broj 74450 Brod (sp bl)
Opština/Grad Brod
Telefon (053) 610-961
Faks (053) 610-961
Elektronska pošta javnenabavke@opstina-brod.net
Internet adresa www.opstina-brod.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Brod

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

02/404-11/21 Nabavka kamiona autopodizača za odvoz i pražnjenje kontejnera

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

02/404-11/21 Nabavka kamiona autopodizača za odvoz i pražnjenje kontejnera

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34144510-6 Vozila za odvoz smeća


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 nov kamion-autopodizač

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

131000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Komvod" Brod, Ul. Nikole Tesle

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke: maksimalno 150 kalendarskih dana od dana potpisa i pravosnažnosti ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

9.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 22.3.2021. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Opštinska uprava Brod, Svetog Save 17. BROD
Datum i vrijeme 22.3.2021. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i odgovor na pojašnjenje ponuđači mogu da
realizuju isključivo preko Portala javnih nabavki u skladu sa Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja
obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki i informacionom sistemu „E-nabavke“ ( „Sl.
glasnik BiH“, broj 90/14 i 53/15). Za ovaj postupak nabavke je predviđena e-Aukcija u sladu sa Pravilnikom o
uslovima i načinu korištenja e-Aukcije („Službeni glasnik BiH“ broj 66/16).


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nevenka Stanimir
Adresa Svetog Save 17
Poštanski broj 74450 Brod (sp bl)
Opština/Grad Brod
Telefon (053) 610-961
Faks (053) 610-961
Elektronska pošta javnenabavke@opstina-brod.net
Internet adresa www.opstina-brod.net

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
170-1-1-24-3-9/21
PODIJELI: