(aukcija) Nabavka kompjuterske opreme

Datum objave: 15.03.2021. 10:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

906-7-1-2-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA GRAČANICA
IDB/JIB 4209347270009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Klokić Muhidin
Adresa Mula Mustafe Bašeskije 2
Poštanski broj 75320 Gračanica (bhp sa)
Općina/Grad Gračanica
Telefon (035) 702-981
Faks (035) 702-981
Elektronska pošta mssgracanica@bih.net.ba
Internet adresa www.mssgracanica.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA KOMPJUTERSKE OPREME

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA KOMPJUTERSKE OPREME

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

računari 10 kom, laptop 5 kom, printeri 10 kom, kopir aparat 1 kom, projektor 1 kom i periferija

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17094,02

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mulamustafe Bšeskije br 2 Gračanica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.10.2021.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 4. Ograničenja za učešće

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DATO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.03.2021. 10:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Mulamustafe Bašeskije 2,Gračanica, kancelarija računovodstva
Datum i vrijeme 30.03.2021. 12:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Klokic Muhidin
Adresa Mula Mustafe Bašeskije 2
Poštanski broj 75320 Gračanica (bhp sa)
Općina/Grad Gračanica
Telefon (035) 702-981
Faks (035) 702-981
Elektronska pošta mssgracanica@bih.net.ba
Internet adresa www.mssgracanica.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Klokić Muhidin
Adresa Mula Mustafe Bašeskije 2
Poštanski broj 75320 Gračanica (bhp sa)
Općina/Grad Gračanica
Telefon (035) 702-981
Faks (035) 702-981
Elektronska pošta mssgracanica@bih.net.ba
Internet adresa www.mssgracanica.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
906-7-1-2-3-1/21
PODIJELI: