(aukcija) Nabavka konsultantskih usluga, izrada i ovjera projekata hidroinstalacija potrebnih za pribavljanje vodnih akata za 2020. godinu

Datum objave: 15.01.2020. 08:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1286-7-2-2-3-2/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRADA "ZENICA"
D.O.O. ZENICA
IDB/JIB 4218080080000
Kontakt osoba Fikreta Hodžbo
Adresa Mehmedalije Tarabara 15
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 460-910
Faks (032) 460-914
Elektronska pošta ze.plan@bih.net.ba
Internet adresa www.jpzenica.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Zenica

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Konsultantske usluge, izrada i ovjera projekata hidroinstalacija potrebnih za pribavljanje vodnih akata za 2020. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Konsultantske usluge, izrada i ovjera projekata hidroinstalacija potrebnih za pribavljanje vodnih akata za 2020. godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71321300-7 Savjetodavne usluge za vodovodne instalacije 2 / 5


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U skladu sa TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U skladu sa TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa TD

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

21.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.1.2020. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 24.1.2020. 11:30:00
Adresa i mjesto U skladu sa TD


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Fikreta Hodžbo
Adresa Mehmedalije Tarabara 15
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 460-910
Faks (032) 460-914
Elektronska pošta ze.plan@bih.net.ba
Internet adresa www.jpzenica.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Fikreta Hodžbo
Adresa Mehmedalije Tarabara 15
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 460-910
Faks (032) 460-914
Elektronska pošta ze.plan@bih.net.ba
Internet adresa www.jpzenica.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1286-7-2-2-3-2/20
PODIJELI: