(aukcija) Nabavka laboratorijskog materijala i reagenasa za automatski imunohemijski analizator VIDAS PC Blue, proizvođača BIOMERIEUX Francuska koji se nalazi u Službi za mikrobiologiju u JZU Bolnica Sveti apostol Luka Doboj

Datum objave: 24.02.2021. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

704-1-1-53-3-26/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB 4400044160008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Branko Mišić
Adresa Pop Ljubina bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-213
Faks (053) 241-213
Elektronska pošta javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa www.bolnicadoboj.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Otvoreni postupak javne nabavke roba – laboratorijski materijal i reagensi za automatski imunohemijski
analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača “BIOMERIEUX" Francuska koji se nalazi u Službi za mikrobiologiju u JZU
Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

63500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

fco skladište Službe za snabdijevanje lijekova Ugovornog organa na adresi Pop LJubina bb, 74 000 Doboj. Prevoz
i istovar predmetnih roba vrši ponuđač.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ugovorni organ neće prihvatiti ponudu u kojoj se zahtjeva avansno plaćanje roba navedenih u ovom pozivu.
Uslovi i način plaćanja: 60 (šezdeset) dana od datuma fakturisanja izvršene isporuke robe. Rok plaćanja u skladu
sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj 31/18) ne može biti duži od 60 dana.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

a. Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo ponuđača
da obavlja profesionalnu djelatnost koja je predmet ove nabavke. Dokaz se dostavlja kao original ili kopija
ovjerena od strane nadležne institucije, s tim da datum ovjere ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući
od dana dostavljanja ponude.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a. Potvrda o solventnosti – da račun ponuđača nije bio blokiran u poslednjih 6 mjeseci, izdata od strane
banke u kojoj ponuđač ima otvoren glavni račun;
b. Bilans uspjeha za 2019. poslovnu godinu, ovjeren od strane ponuđača. Bilans uspjeha mora biti pozitivan.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Važeću dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kojom se ponuđaču odobrava vršenje
prometa medicinskim sredstvima (Dostaviti original dokumente ili ovjerene kopije čiji datum ovjere ne može
biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude).
b) Dokaz da je ponuđeno medicinsko sredstvo registrovano u BiH, odnosno upisano u registar medicinskih
sredstava koje vodi Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH (Dostaviti original dokumente ili ovjerene
kopije čiji datum ovjere ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude).

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

17.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.3.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ul. Pop LJubina bb - U prostorijama Uprave JZU Bolnica "Sveti apostol
Luka" Doboj
Datum i vrijeme 17.3.2021. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

TD se preuzima isključivo preko Portala JN BiH.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
704-1-1-53-3-26/21
PODIJELI: