(aukcija) Nabavka lijekova i drugih medicinskih potrepština za potrebe Javne ustanove Dom za starija lica Doboj Doboju u 2021. godini

Datum objave: 07.03.2021. 18:01 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

880-7-1-1-3-1/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA "DOM ZA STARIJA LICA DOBOJ" DOBOJ
IDB/JIB 4403668490001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Danijela Lukić
Adresa Cara Dušana bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 247-017
Faks (053) 247-017
Elektronska pošta domzastarijalica@outlook.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Doboj

I 5.c. Djelatnost


Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova i drugih medicinskih potrepština za potrebe Javne ustanove "Dom za starija lica Doboj" Doboju
u 2021. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lijekova i drugih medicinskih potrepština za potrebe Javne ustanove "Dom za starija lica Doboj" Doboju
u 2021. godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
  33140000-3 Medicinski potrošni materijal
  33751000-9 Pelene za jednokratnu upotrebu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U svemu prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

u svemu prema TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U svemu prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U svemu prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U svemu prema TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.3.2021. 8:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Vidovdanska bb, 74000 Doboj
Datum i vrijeme 23.3.2021. 8:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U svemu prema TD


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
24695,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24695,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj, objekata Doma za starija lica na lokalitetu Preslice

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.3.2021. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.3.2021. 8:30


X Dodatne informacije

Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Medicinski potrošni materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2 - Medicinski potrošni materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
5750,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5750,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj, objekat Doma za starija lica na lokalitetu Preslice

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.3.2021. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.3.2021. 8:30


X Dodatne informacije

LOT 2 - Medicinski potrošni materijal


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 - Pelene za jednokratnu upotrebu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Pelene za jednokratnu upotrebu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33751000-9 Pelene za jednokratnu upotrebu


III Ukupna količina ili obim ugovora
8520,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8520,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj, objekat Doma za starija lica na Preslici

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.3.2021. 8:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.3.2021. 8:30


X Dodatne informacije

Pelene za jednokratnu upotrebu

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
880-7-1-1-3-1/21
PODIJELI: