(aukcija) Nabavka lož ulja

Datum objave: 03.03.2021. 13:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-1-1-129-3-40/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Odjeljenje za javne nabavke -Elvir Alibašić, tel: 033/252-804, fax: 033/ 252-
813;e-mail: elvir.alibasic@posta.ba
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lož ulja za potrebe „ JP BH POŠTA “ d.o.o. Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lož ulja za potrebe „ JP BH POŠTA “ d.o.o. Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09135100-5 Ulje za loženje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

110000

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

190000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe je: lokacije poštanskih objekata Ugovornog organa:
• Sarajevski kanton: objekti u općini Centar i Novo Sarajevo,
• Unsko-sanski kanton, objekti u općinama: Bihać, Cazin-Ćoralići, Bosanski Petrovac, Ozimice i Ostrožac.
• Srednjobosanski kanton, objekti u općinama: Novi Travnik, Fojnica, Travnik, Turbe, Gornji Vakuf, Donji Vakuf,
Bugojno,
• Hercegovačko-neretvanski kanton, objekti u općinama: Konjic i Jablanica.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Zaključuje se na period od godinu dana od dana potpisa ugovora, odnosno do utroška planiranih finansijskih sredstava

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Iz vlastitih sredstava " JP BH POŠTA " d.o.o. Sarajevo

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti
koja je predmet javne nabavke.
7.2.2 U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u
odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbjede posebnu izjavu ili potvrdu
nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom
nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti
originali ili ovjerene kopije.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Nije posebno navedena

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U smislu tehničke sposobnosti ponuđači trebaju ispuniti sljedeći minimalni uslov:
a) uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog Ugovora u posljednje dvije godine čiji se karakter i kompleksnost
odnose na predloženi Ugovor.
b) Redovna kontrola lož ulja za loženje u ovlaštenoj ustanovi za ispitivanje kvaliteta goriva metodama ispitivanja
navedenim u Odluci VM BiH ‘’Sl. Glasnik BiH’’ broj 27/02 i Odluci o izmjenama i dopuni Odluke VM BiH ‘’Službeni glasnik
BiH’’ broj 28/04;
c) Isporuka ekstra lahkog lož ulja iz registrovanih skladišta za prodaju lož ulja za loženje u cilju povrata plaćene akcize
u skladu sa članom 33. Zakona o akcizama u BiH (Sl.glasnik BiH, broj 49/9 od 22.06.2009., 49/14 od 20.06.2014 i 60/14 od
04.08.2014.godine ) Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH.
d) Da ponuđač ima minimalno dvije (2) cisterne u vlasništvu ili u zakupu, odnosno da ima iste na raspolaganju sa
elektronskim brojilom koja imaju Certifikat o kalibraciji brojila.
e) Da je ponuđač ovlašten vršiti transport naftnih derivata na području BiH ( FBiH, RS i područje Brčko distrikta).
Ocjena tehničke sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu dostavljanja slijedeće dokumentacije:
a) Spisak ugovora o izvršenim isporukama u 2019. ili 2020. godini, kojima ponuđač dokazuje da je na godišnjem nivou
izvršio ukupnu isporuku minimalno 100.000 litara lož ulja za loženje.
Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan dostaviti najmanje jednu potvrdu, koja je u vezi sa listom izvršenih isporuka
roba, koja glasi na minimalno 100.000 litara lož ulja za loženje na godišnjem nivou, a koje daje druga ugovorna strana, koje
obavezno sadrže: naziv i sjedište ugovornih strana ili
privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenim
ugovorima.
U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava
ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbjede.
b) Uvjerenje (certifikat) i Izvještaj o ispitivanju kvaliteta goriva koje je izdala ovlaštena ustanova sa kojom je ponuđač
zaključio ugovor- (original ili ovjerena kopija).
c) Uvjerenje o registraciji skladišta lož ulja za loženje, izdato od nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno-
neizravno oporezivanje BiH- (original ili ovjerena kopija).
d) Saobraćajna dozvola u vlasništvu odnosno Ugovor o zakupu autocisterne ili drugi dokument. Certifikati o kalibraciji
brojila moraju biti sa dostavljenih registrovanih cisterni kako u vlasništvu tako i u zakupu- ( kopija ).
e) Licenca za transport naftnih derivata za ponuđače iz FBiH, odnosno potvrda ADR za vozila koja su registrovana i
prijavljena u ponudi ponuđača za RS ili drugi ekvivalentan dokument za područje iz Brčko distrikta BiH- ( kopija ).

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto "JP BH POŠTA" d.o.o Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8. 71 000 Sarajevo
Datum i vrijeme 31.03.2021. 10:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-1-1-129-3-40/21
PODIJELI: