(aukcija) Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Novi Grad Sarajevo i Ilidža

Datum objave: 31.12.2019. 12:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1437-1-1-208-3-189/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150030
Kontakt osoba Merima Mujanović-Fehratbegović
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-575
Elektronska pošta m.fehratbegovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2800000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje
niskonaponskih priključaka na području općina Novi Grad Sarajevo i Ilidža

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje
niskonaponskih priključaka na području općina Novi Grad Sarajevo i Ilidža, po otvorenom postupku javne nabavke, broj: OP-
021A/19, predviđenih u planu nabavki za 2019. godinu.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31321000-2 Elektroenergetski vodovi 2 / 7


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Zahtijevane količine predmeta nabavke, razvrstane po kategorijama i sa detaljnim opisima, navedene su u Obrascu za cijenu
ponude, koji čini sastavni dio ove Tenderske dokumentacije.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Isporuka robe, ugradnja i radovi će se izvoditi u skladu sa potrebama ugovornog organa, na području Kantona Sarajevo,
Općine Novi Grad Sarajevo i Ilidža.
U slučaju potrebe, po zahtjevu Naručioca isporuka i ugradnja opreme može se izvršiti i na drugoj općini u Kantonu iz
nadležnosti, Podružnice „Elektrodistribucija” Sarajevo.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.2.2020. 12:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.2.2020. 13:30:00
Adresa i mjesto JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“
Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 49 (zgrada PTZ - II sprat, sala br. 145), 71000
Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu sa Uputstvom o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "e-Nabavke" ("Sl.glasnik BiH" broj 53/15), preuzimanje tenderske
dokumentacije od strane potencijalnih ponuđača moguće je isključivo preko Portala e-Nabavke (https://www.ejn.gov.ba).
Ponuđači koji ne preuzmu tendersku dokumentaciju sa portala "e-Nabavke", a dostave ponudu, smatra se da nisu preuzeli
tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Merima Mujanović-Fehratbegović
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-626
Elektronska pošta m.fehratbegovic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Merima Mujanović-Fehratbegović
Adresa Zmaja od Bosne 49
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-626
Elektronska pošta m.fehratbegovic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo
UIN 4200225150030
Contact person Merima Mujanović-Fehratbegović
Address Zmaja od Bosne 49
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 751-000
Fax number (033) 751-575
Email address m.fehratbegovic@elektroprivreda.ba
Website address www.epbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Purchase of materials and equipment with by-pass installations (construction and/or electro-assembly works ) for the needs
of construction of low-voltage connections in the area of Novi Grad Sarajevo and Ilidža

II 1.b. Description of the object of the contract

Purchase of materials and equipment with by-pass installations (construction and/or electro-assembly works ) for the needs
of construction of low-voltage connections in the area of Novi Grad Sarajevo and Ilidža

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 31321000-2 Electricity power lines

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

According to tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

17.2.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 18.2.2020. 12:30:00
Address and place JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“,
Sarajevo, Zmaja od Bosne 49, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

In accordance with the Instructions on Amendments to the Instruction on the Conditions and Method of Publishing Notices
and Delivering Reports in Public Procurement Procedures in the Information System "e-Procurement" ("Official Gazette of
BiH" No. 53/15), the takeover of tender documents by potential bidders is possible exclusively through the e-Procurement.
Portal (https://www.ejn.gov.ba). Bidders who do not download the tender documentation from the "e-Procurement" portal
and submit their bid are deemed not to have downloaded the tender documentation and their offer will be rejected as
inadmissible.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1437-1-1-208-3-189/19
PODIJELI: