(aukcija) Nabavka materijala i rezervnih dijelova za elektromašinsku i hidromehaničku opremu (prenosne lampe) za potrebe pogona HE Jablanica Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica

Datum objave: 23.12.2019. 13:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1409-7-1-205-3-150/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB 4200225150072
Kontakt osoba Amela Ikanović
Adresa Jaroslava Černija br.1
Poštanski broj 88420 Jablanica (bhp sa)
Općina/Grad Jablanica
Telefon (036) 758-208
Faks (036) 758-107
Elektronska pošta a.hadziomerovic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka materijala i rezervnih dijelova za elektromašinsku i hidromehaničku opremu (prenosne lampe) za potrebe pogona
HE Jablanica Podružnice “Hidroelektrane na Neretvi” Jablanica

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka materijala i rezervnih dijelova za elektromašinsku i hidromehaničku opremu (prenosne lampe) za potrebe pogona
HE Jablanica Podružnice “Hidroelektrane na Neretvi” Jablanica


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31720000-9 Elektromehanička oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Započinje potpisivanjem ugovora a završava ispunjenjem ugovorenih obaveza.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne zahtijeva se.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.1.2020. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.1.2020. 12:30:00
Adresa i mjesto Jaroslava Černija br. 1, 88420 Jablanica

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu sa Uputstvom o dopunama Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "e-Nabavke" ("Sl.glasnik BiH" broj 53/15), preuzimanje tenderske
dokumentacije od strane potencijalnih ponuđača moguće je isključivo preko Portala "e-Nabavke" (https://www.ejn.gov.ba).

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1409-7-1-205-3-150/19
PODIJELI: