(aukcija) Nabavka medicinskih sredstava II/1/2021 - Elektrostimulatori srca za djecu za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a

Datum objave: 17.02.2021. 07:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

893-1-1-98-3-67/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Lejla Mahmutović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

201500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva II/1/2021 - Elektrostimulatori srca za djecu za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Medicinska sredstva II/1/2021 - Elektrostimulatori srca za djecu za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju KCUS-a

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

2.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala Tehničkog sektora, bivša Abdominalna hirurgija
Datum i vrijeme 11.03.2021. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđači koji budu učestvovali u postupku javne nabavke obavezni su svoje ponude (prilog Aneksa 3) dostaviti u
elektronskoj formi na CD-u.
Tenderska dokumentacija se preuzima sa portala javnih nabavki na kojem je objavljena. Zainteresirani ponuđači mogu tražiti
pojašnjenja tenderske dokumentacije u skladu sa Upustvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja
izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu E-nabavke.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Elektrostimulator srca za djecu - MR SSIR - za prevenciju iregularnog ritma

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Elektrostimulator srca za djecu - MR SSIR - za prevenciju iregularnog ritma

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.03.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Elektrostimulator srca za djecu - MR DDDR - za minimizaciju ventrikulske stimulacije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Elektrostimulator srca za djecu - MR DDDR - za minimizaciju ventrikulske stimulacije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

126367,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.03.2021. 11:00
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Jednokomorni implantabilni kardioverter-defibrilator - ICD

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Jednokomorni implantabilni kardioverter-defibrilator - ICD

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30133,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 02.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.03.2021. 11:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
893-1-1-98-3-67/21
PODIJELI: