(aukcija) Nabavka mesa

Datum objave: 13.03.2021. 10:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

487-7-1-2-3-2/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA CENTAR ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE
LAKTAŠI
IDB/JIB 4401157060006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nada Radetić
Adresa Mladena Stojanovića 3
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Opština/Grad Laktaši
Telefon (051) 532-209
Faks (051) 532-209
Elektronska pošta princezazvjezdica@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Laktaši

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka mesa


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka mesa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15110000-2 Meso
Dodatni predmet(i) 15112130-6 Pilići
  15111000-9 Goveđe i teleće meso


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

26000

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22222,22

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dječiji vrtić"Princeza Katarina Karađorđević"Laktaši, Dječiji vrtić"Zvjezdica" Glamočani i Dječiji vrtić
"Bajka"Aleksandrovac

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

godina dana od sklapanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

obavezni uslovi za učešće iz člana 45.Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.3.2021. 9:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Dječiji vrtić"Princeza Katarina Karađorđević" Laktaši, Mladena
Stojanovića 3.
Datum i vrijeme 29.3.2021. 11:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nada Radetić
Adresa Mladena Stojanovića 3
Poštanski broj 78250 Laktaši (sp bl)
Opština/Grad Laktaši
Telefon (051) 532-209
Faks (051) 532-209
Elektronska pošta princezazvjezdica@gmail.com
Internet adresa

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
487-7-1-2-3-2/21
PODIJELI: