(aukcija) Nabavka obruča točka (bandaž) za lokomotivu serije 441- (104 komada)

Datum objave: 27.12.2019. 13:03 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1373-1-1-432-3-218/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB 4400025960001
Kontakt osoba TATJANA NIKOLIĆ
Adresa Svetog Save 71
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-082
Faks (053) 227-704
Elektronska pošta nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa www.zrs-rs.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Željezničke usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o nabavci obruča točka (bandaž) za lokomotivu serije 441- (104 komada).

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka obruča točka (bandaž) za lokomotivu serije 441- (104 komada).


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34600000-3 Željezničke i tramvajske lokomotive i vagoni i pripadajući dijelovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji u tender dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

156000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Za ponuđače iz RS/BiH paritet je - DDP skladište Ugovornog organa u Doboju – Sekcija vuče vozova (Incoterms 2010),
za ponuđače van teritorije RS/BiH paritet je - DAP skladište Ugovornog organa u Doboju – Sekcija vuče vozova
(Incoterms 2010).

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za isporuku robe: u roku do 90 (devedeset) dana računajući od datuma prijema pisane narudžbenice Kupca. Rok
trajanja Ugovora: jedna godina računajući od datuma obostranog potpisivanja Ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Način plaćanja: odgođeno plaćanje, u roku 10 (deset) dana po fakturisanju, ukoliko Kupac nema primjedbi na
isporučenu robu.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da, prema tender dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

-

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da, prema tender dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.1.2020. 08:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.1.2020. 09:00:00
Adresa i mjesto ''Željeznice Republike Srpske'' A.D.Doboj, 74 000 Doboj, ulica Svetog
Save broj 71, sala broj 69.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1373-1-1-432-3-218/19
PODIJELI: