(aukcija) Nabavka ogrijeva za socijalno najugroženije pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2021. godinu

Datum objave: 16.03.2021. 10:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

920-1-1-1-3-36/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200662450000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Velid Imamović, Osman Smajlović i Elzira Arifhodžić
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-012
Faks (033) 562-251
Elektronska pošta mbp@ks.gov.ba
Internet adresa www.ks.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka ogrijeva za socijalno najugroženije pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2021. godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku
(uključujući istovar) donacije ogrijeva koji će se isporučivati na adrese krajnjih korisnika iz kategorije socijalno
najugroženijih pripadnika boračke populacije Kantona Sarajevo za 2021. godinu.
Planirano je donirati 4 (četiri) prm (prostorna metra) bukovog ogrijevnog drveta I klase (komadi drveta izrezani/iscjepani iz
trupaca na dužinu 20-30 cm, prečnika 10-20 cm), te složenih u paletu 1prm (prostorna metra) sa isporukom na adrese
krajnjih korisnika.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03413000-8 Drvo za ogrjev


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2128 prm

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Kantona Sarajevo

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ugovorni organ se obavezuje da će izvršiti plaćanje obaveza po ovom ugovoru na osnovu ispostavljenih faktura, a u skladu
sa dinamikom priliva budžetskih sredstava.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljne informacije i zahtjevi dati u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljne informacije i zahtjevi dati u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljne informacije i zahtjevi dati u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.04.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Reisa Džemaludina Čauševića broj 1 Sarajevo, Zgrada Vlade Kantona Sarajevo
Datum i vrijeme 12.04.2021. 11:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Velid Imamović, Osman Smajlović i Elzira Arifhodžić
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 562-012
Faks (033) 562-251
Elektronska pošta elzira.arifhodzic@mbp.ks.gov.ba
Internet adresa www.mbp.ks.gov.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
920-1-1-1-3-36/21
PODIJELI: