(aukcija) Nabavka pogonskih motornih goriva

Datum objave: 17.02.2021. 13:17 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

868-7-1-6-3-4/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401658190007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Bojana Sudar
Adresa Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 339-581
Faks (051) 339-651
Elektronska pošta mier@mier.vladars.net
Internet adresa www.vladars.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

ugovor o kupoprodaji pogonskih motornih goriva

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka pogonskih motornih goriva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

BMB 95 (ukupno 1.500 litara) i eurodizel 5 (ukupno 19.500 litara)

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

mjesto isporuke robe koja je predmet ovog postupka javne nabavke su prodajna mjesta ponuđača

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ugovor će se zaključiti na period dok se ne potroše ugovorene količine goriva ili planirana sredstva, a najduže na period od
godinu dana od dana obostranog potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

1.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.3.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ministarstvo energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1, Banja Luka
Datum i vrijeme 4.3.2021. 11:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
868-7-1-6-3-4/21
PODIJELI: