(aukcija) Nabavka pogonskog goriva, maziva i ostalih pratećih roba

Datum objave: 09.02.2021. 12:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1175-7-1-1-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ GRADA DOBOJ" D.O.O.
IDB/JIB 4403229060009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Igor Pobrić
Adresa Vidovdanska bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 208-611
Faks (053) 208-612
Elektronska pošta igorpobric85@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Doboj

I 5.c. Djelatnost


Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka pogonskog goriva, maziva i ostalih pratećih roba za potrebe JP "DIRG" d.o.o Doboj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09132100-4 Bezolovni benzin
Dodatni predmet(i) 09134220-5 Dizel gorivo (EN 590)
  24951100-6 Maziva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

47200,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Doboj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

ugovor se zaključuje do 31.12.2021. godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Isto kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Isto kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Isto kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

17.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.2.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP "DIRG" d.o.o ul. Svetog Save br.1, Doboj
Datum i vrijeme 17.2.2021. 12:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1175-7-1-1-3-1/21
PODIJELI: