(aukcija) Nabavka potrošnog materijala za dijalizu i lijekova

Datum objave: 19.07.2018. 10:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.07.2018.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

804-1-1-59-3-55/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200642000008
Kontakt osoba Adnan Saračević
Adresa Trg heroja 14
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 728-700
Faks (033) 610-275
Elektronska pošta 2fedzzo@for.com.ba
Internet adresa www.for.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

57

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala za dijalizu i lijekova


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala za dijalizu i ljekova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.9.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.9.2018. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.9.2018. 11:00:00
Adresa i mjesto Trg heroja 14, 71000 Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji (Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za
hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 4008B, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji
(Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske
sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 4008B, sterilizacija
vodena para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

12500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

57051,28

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji (Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za
hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 4008B, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji
(Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske
sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 4008B, sterilizacija
vodena para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

12500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

57905,98

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji (Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za
hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 4008E, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji
(Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske
sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 4008E, sterilizacija
vodena para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

300

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1356,41

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji (Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za
hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 4008E, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji
(Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske
sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 4008E, sterilizacija
vodena para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

300

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1389,74

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji (Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za
hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 4008S, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji
(Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske
sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 4008S, sterilizacija
vodena para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

20000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

91282,05

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji (Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za
hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 4008S, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji
(Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske
sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 4008S, sterilizacija
vodena para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

20000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

88034,19

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji (Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za
hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 4008H, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji
(Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske
sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 4008H, sterilizacija
vodena para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

300

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1364,10

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji (Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za
hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 4008H, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji
(Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske
sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 4008H, sterilizacija
vodena para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

300

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1784,62

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji (Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za
hemodijalizu proizvođača B/BRAUN, tipa DIALOG+ADIMEA, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji
(Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske
sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN, tipa DIALOG+ADIMEA,
sterilizacija vodena para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

4000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20307,69

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji (Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za
hemodijalizu proizvođača B/BRAUN, tipa DIALOG+ADIMEA, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji
(Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske
sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN, tipa DIALOG+ADIMEA,
sterilizacija vodena para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

4000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

19794,87

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji (Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za
hemodijalizu proizvođača B/BRAUN, tipa DIALOG ADVANCE, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji
(Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske
sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN, tipa DIALOG ADVANCE,
sterilizacija vodena para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2457,26

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji (Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za
hemodijalizu proizvođača B/BRAUN, tipa DIALOG ADVANCE, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji
(Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske
sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN, tipa DIALOG ADVANCE,
sterilizacija vodena para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2538,46

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji (Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za
hemodijalizu proizvođača B/BRAUN , tipa DIALOG, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji
(Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske
sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN , tipa DIALOG, sterilizacija
vodena para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5076,92

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji (Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za
hemodijalizu proizvođača B/BRAUN , tipa DIALOG, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji
(Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske
sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN , tipa DIALOG, sterilizacija
vodena para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4948,72

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji (Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za
hemodijalizu proizvođača B/BRAUN , tipa DIALOG +, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji
(Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske
sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN , tipa DIALOG +, sterilizacija
vodena para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

5000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24487,18

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji (Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za
hemodijalizu proizvođača B/BRAUN , tipa DIALOG +, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V krvne linije sa otpadnom kesom na venskoj liniji
(Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske
sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN , tipa DIALOG +, sterilizacija
vodena para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

5000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25384,62

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V krvne linije bez otpadne kese na venskoj liniji (Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je
biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za
hemodijalizu proizvođača NIPRO, tipa Surdial™-X, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V krvne linije bez otpadne kese na venskoj liniji
(Izrađene od bezbojnog savitljivog otpornog materijala koji je biokompatibilan, imaju crvene arterijske i plave venske
sigurnosne kleme, kompatibilne sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača NIPRO, tipa Surdial™-X, sterilizacija
vodena para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1600

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11035,90

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Arterijska igla za dijalizu 16G (1,6 x 25 mm) Venska igla za dijalizu 15G (1,8 x 25 mm) Arterijska igla za dijalizu 15G (1,8 x
25 mm) Venska igla za dijalizu 14G (2,0 x 25 mm) Arterijska igla za dijalizu 17G (1,5 x 25 mm) Venska igla za dijalizu 17G
(1,5 x 25 mm) Sterilne igle pod rednim brojem stavke 1, 2, 3, 4, 5 i 6 izrađene od visokokvalitetnog čelika, od kvalitetnog
biokompatibilnog materijala, oštrih vrhova i tankih zidova, sa rotirajućim krilcima

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Arterijska igla za dijalizu 16G (1,6 x 25 mm)
Venska igla za dijalizu 15G (1,8 x 25 mm)
Arterijska igla za dijalizu 15G (1,8 x 25 mm)
Venska igla za dijalizu 14G (2,0 x 25 mm)
Arterijska igla za dijalizu 17G (1,5 x 25 mm)
Venska igla za dijalizu 17G (1,5 x 25 mm)
Sterilne igle pod rednim brojem stavke 1, 2, 3, 4, 5 i 6 izrađene od visokokvalitetnog čelika, od kvalitetnog biokompatibilnog
materijala, oštrih vrhova i tankih zidova, sa rotirajućim krilcima

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

159600

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

65476,92

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Arterijska igla za dijalizu 16G ( 1,6 x 25 mm) Venska igla za dijalizu 15G ( 1,8 x 25 mm) Arterijska igla za dijalizu 15G ( 1,8 x
25 mm) Venska igla za dijalizu 14G ( 2,0 x 25 mm) Arterijska igla za dijalizu 17G ( 1,5 x 25 mm) Venska igla za dijalizu 17G
( 1,5 x 25 mm) Sterilne igle pod rednim brojem stavke 1,2,3 , 4,5 i 6 izrađene od visokokvalitetnog čelika, od kvalitetnog
biokompatibilnog materijala, oštrih vrhova i tankih zidova, sa rotirajućim krilcima

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Arterijska igla za dijalizu 16G ( 1,6 x 25 mm)
Venska igla za dijalizu 15G ( 1,8 x 25 mm)
Arterijska igla za dijalizu 15G ( 1,8 x 25 mm)
Venska igla za dijalizu 14G ( 2,0 x 25 mm)
Arterijska igla za dijalizu 17G ( 1,5 x 25 mm)
Venska igla za dijalizu 17G ( 1,5 x 25 mm)
Sterilne igle pod rednim brojem stavke 1,2,3 , 4,5 i 6 izrađene od visokokvalitetnog čelika, od kvalitetnog biokompatibilnog
materijala, oštrih vrhova i tankih zidova, sa rotirajućim krilcima

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

159600

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

65476,92

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 4008S)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 4008S)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

4000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

109675,21

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalize
ANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 5008S)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS, tipa 5008S)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

80000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2193504,27

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalize
ANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN, tipa DIALOG+ADIMEA)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN, tipa DIALOG+ADIMEA)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

900

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3061,54

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN, tipa DIALOG ADVANCE)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN, tipa DIALOG ADVANCE)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

100

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

588,89

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN, tipa DIALOG)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN, tipa DIALOG)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5102,56

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN, tipa DIALOG+)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN, tipa DIALOG+)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

8000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

56752,14

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača NIPRO, tipa Surdial™-X )

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračanjem
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača NIPRO, tipa Surdial™-X )

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

2700

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

59930,77

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu (kompatibilan sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS tipa
4008B, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu
(kompatibilan sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS tipa 4008B, sterilizacija vodena para ili
gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

50

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17691,03

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalize
ANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu (kompatibilan sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS tipa
4008E, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu
(kompatibilan sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS tipa 4008E, sterilizacija vodena para ili
gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

50

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17691,03

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalize
ANEKS B


Broj lota

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu (kompatibilan sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS tipa
4008S, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu
(kompatibilan sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS tipa 4008S, sterilizacija vodena para ili
gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

800

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

283056,41

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalize
ANEKS B


Broj lota

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu (kompatibilan sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS tipa
4008H, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu
(kompatibilan sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS tipa 4008H, sterilizacija vodena para ili
gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

50

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17691,03

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalize
ANEKS B


Broj lota

31


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu (kompatibilan sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS tipa
5008S, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu
(kompatibilan sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESSENIUS tipa 5008S, sterilizacija vodena para ili
gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1600

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

566112,82

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalize
ANEKS B


Broj lota

32


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu (kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN , tipa
DIALOG+ADIMEA, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN , tipa DIALOG+ADIMEA, sterilizacija vodena
para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

100

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

36500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

33


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu (kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN , tipa
DIALOG ADVANCE, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN , tipa DIALOG ADVANCE, sterilizacija vodena
para ili gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

10

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3650,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

34


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu (kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN , tipa
DIALOG, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN , tipa DIALOG, sterilizacija vodena para ili
gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

5

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1825,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

35


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu (kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN , tipa
DIALOG +, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača B/BRAUN , tipa DIALOG +, sterilizacija vodena para ili
gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

250

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

91250,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

36


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu (kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača NIPRO, tipa Surdial™-
X, sterilizacija vodena para ili gama)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Filteri za otopinu za hemodijalizu
(kompatibilni sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača NIPRO, tipa Surdial™-X, sterilizacija vodena para ili
gama)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

100

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

37


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Infuzioni set sa priključkom na fiziološku otopinu sa Luer Lockom sa jedne strane, a iglom sa druge strane (za pakovanje od
500ml) Infuzioni set sa priključkom na fiziološku otopinu sa Lauer Lockom sa obje strane (za pakovanja od 1000ml)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Infuzioni set sa priključkom na fiziološku otopinu sa Luer Lockom sa jedne strane, a iglom sa druge strane (za pakovanje od
500ml)
Infuzioni set sa priključkom na fiziološku otopinu sa Lauer Lockom sa obje strane (za pakovanja od 1000ml)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

95.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22692,31

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

38


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Set za uključenje-isključenje (gaze,komprese) Set je sterilno zapakovan i sadrži sterilnu nepropusnu podlogu veličine
najmanje 35x45 cm, najmanje osam komada sterilnih gaza/kompresa veličine 5x5 cm i najmanje šest komada sterilnih
tupfera od gaze

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Set za uključenje-isključenje (gaze,komprese)
Set je sterilno zapakovan i sadrži sterilnu nepropusnu podlogu veličine najmanje 35x45 cm, najmanje osam komada sterilnih
gaza/kompresa veličine 5x5 cm i najmanje šest komada sterilnih tupfera od gaze

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

215000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

128632,48

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

39


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Hipoalergijski flaster širine 2,5 cm prozračnih nježnih vlakana i da dobro prijanja na kožu Hipoalergijski flaster treba da
bude u pojedinačnom pakovanju dužine do 10m.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Hipoalergijski flaster širine 2,5 cm prozračnih nježnih vlakana i da dobro prijanja na kožu
Hipoalergijski flaster treba da bude u pojedinačnom pakovanju dužine do 10m.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

430000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22051,28

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

40


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Fiksaciona traka za katetere, dimenzija 7.2 cm-10 cm x10 cm-12 cm, širine u rasponu od 7.2 cm do 10 cm i dužine u rasponu
od 10 cm do 12 cm

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Fiksaciona traka za katetere, dimenzija 7.2 cm-10 cm x10 cm-12 cm, širine u rasponu od 7.2 cm do 10 cm i dužine u rasponu
od 10 cm do 12 cm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

23000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6683,76

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

41


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Pregledne rukavice nesterilne - latex Hirurške rukavice sterilne- latex Pregledne rukavice nesterilne - latex i Hirurške rukavi
ce sterilne – latex, mogu biti sa ili bez talka (pudera) i treba da budu u slijedećem omjeru: M (7 i 7,5) veličine -60%, L (8 i
8,5) veličine -30% i XL (9) veličine - 10%.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Pregledne rukavice nesterilne - latex
Hirurške rukavice sterilne- latex
Pregledne rukavice nesterilne - latex i Hirurške rukavice sterilne – latex, mogu biti sa ili bez talka (pudera) i treba da budu u
slijedećem omjeru: M (7 i 7,5) veličine -60%, L (8 i 8,5) veličine -30% i XL (9) veličine - 10%.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

850000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

92307,69

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

42


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Šprice 10 ml, dvodijelne Šprice 20 ml, dvodijelne Igle injekcione 0,8 x 40 mm Igle injekcione 0,9 x 40 mm

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Šprice 10 ml, dvodijelne
Šprice 20 ml, dvodijelne
Igle injekcione 0,8 x 40 mm
Igle injekcione 0,9 x 40 mm

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

730.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38888,88

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

43


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Šprice 20 ml, trodijelne

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Šprice 20 ml, trodijelne

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

70000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7179,49

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

44


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Privremeni kateteri, privremeni dvoluminalni-jugularni, kateteri, dječiji femoralni kateteri, subklavijski kateteri dvoluminalni
i trajni dvoluminalni jugularni kateteri

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Privremeni kateteri 12cmx11,5 FR
Privremeni kateteri 15cmx13,5 -14,5 FR
Privremeni kateteri 20cmx14,5 FR
Privremeni dvoluminalni – jugularni kateteri 15cmx11,5 FR
Privremeni dvoluminalni – jugularni kateteri 20cmx11,5 FR
Privremeni dvoluminalni – koaksijalni kateteri 15cmx11,5 FR
Privremeni dvoluminalni – koaksijalni kateteri 20cmx11,5 FR
Dječiji femoralni kateteri 7,6cmx5 FR
Dječiji femoralni kateteri 15cmx6 FR
Subklavijski kateteri dvoluminalni 15cmx14 FR
Subklavijski kateteri dvoluminalni 20cmx14 FR
Subklavijski kateteri dvoluminalni 20cmx11,5 FR
Trajni dvoluminalni jugularni kateteri 24cmx14 FR
Trajni dvoluminalni jugularni kateteri 28cmx13,5 FR
Trajni dvoluminalni jugularni kateteri 32cmx14,5 FR
Trajni dvoluminalni jugularni kateteri 24cmx11,5 FR

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

1245

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

288485,94

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

45


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Centralni venski kateter trajni tunelirani dvoluminalni za dijalizu 14-16 FR Centralni venski kateter trajni tunelirani
dvoluminalni za dijalizu, lumen do lumena, čiji se vrhovi razdvajaju od 24 do 40cm, u promjeru od 14-16 FR, s mandrenom,
odvojiv od nastavka, s odvojivim spojnikom.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Centralni venski kateter trajni tunelirani dvoluminalni za dijalizu 14-16 FR
Centralni venski kateter trajni tunelirani dvoluminalni za dijalizu, lumen do lumena, čiji se vrhovi razdvajaju od 24 do 40cm,
u promjeru od 14-16 FR, s mandrenom, odvojiv od nastavka, s odvojivim spojnikom.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

5

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4337,39

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

46


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Koncentrat kiselog bikarbonata Sastav otopine: Na+138,00 mmol/l K+2,00 mmol/l Ca+1,25 mmol, 1,50 mmol/l i 1,75
mmol/l Mg++ 0,50 mmol/l Cl - 108,5 do 109,50 mmol/l Glukoza 0 do 1.2 g/l HCO3 -32.00 do 35.00 mmol/l CH3COO - 2,00 d
o 3,00 mmol/l Osmol.285 do 295.50 mosm/l Koncentrat kiselog bikarbonata treba da bude u pojedinačnom pakovanju 10
litara, a Ca++ treba da bude u slijedećim omjerima: 1,25 mmol/l 25 %, 1,50 mmol/l 50 % i 1,75 mmol/l 25 %

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Koncentrat kiselog bikarbonata
Sastav otopine:
Na+ 138,00 mmol/l
K+ 2,00 mmol/l
Ca++ 1,25 mmol/l, 1,50 mmol/l i 1,75 mmol/l
Mg++ 0,50 mmol/l
Cl - 108,5 do 109,50 mmol/l
Glukoza 0 do 1.2 g/l
HCO3 - 32.00 do 35.00 mmol/l
CH3COO - 2,00 do 3,00 mmol/l
Osmol. 285 do 295.50 mosm/l
Koncentrat kiselog bikarbonata treba da bude u pojedinačnom pakovanju 10 litara, a Ca++ treba da bude u slijedećim
omjerima: 1,25 mmol/l 25 %, 1,50 mmol/l 50 % i 1,75 mmol/l 25 % .

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

500000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

440170,94

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

47


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Suhi elektrolitski prah Na, K,Ca, Mg, Cl , glukoza Sve neophodne komponenete suhog elektrolitskog praha (Na, K,Ca, Mg, Cl,
glukoza) treba da budu u pakovanju koja omogućuje pripremu 100 litara otopine.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Suhi elektrolitski prah
Na, K,Ca, Mg, Cl , glukoza
Sve neophodne komponenete suhog elektrolitskog praha (Na, K,Ca, Mg, Cl, glukoza) treba da budu u pakovanju koja
omogućuje pripremu 100 litara otopine.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

120000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

209230,77

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

48


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Koncentrat baznog bikarbonata 8,4% Sastav 1000 ml alkalnog bikarbonatnog koncentrata sadrži : natrij bikarbonat 84,0 g
Voda za injekcije Natrij aditivi Koncentrat baznog bikarbonata 8,4% treba da bude u pojedinačnom pakovanju 10 litara.

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Koncentrat baznog bikarbonata 8,4%
Sastav 1000 ml alkalnog bikarbonatnog koncentrata sadrži :
natrij bikarbonat 84,0 g
Voda za injekcije
Natrij aditivi
Koncentrat baznog bikarbonata 8,4% treba da bude u pojedinačnom pakovanju 10 litara.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

35000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17051,28

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

49


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Bazni bikarbonat u prahu/granulama za hemodijalizu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Bazni bikarbonat u prahu/granulama za hemodijalizu (kompatibilan sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača
FRESSENIUS tipa: 4008B, 4008E, 4008S, 4008H i 5008S, sterilizacija vodena para ili gama)
(ketridge)
Natrij bikarbonat 84,0 g
Pakovanje 650 g
Bazni bikarbonat u prahu/granulama za hemodijalizu (kompatibilan sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača
FRESSENIUS tipa: 4008B, 4008E, 4008S, 4008H i 5008S, sterilizacija vodena para ili gama)
(ketridge)
Natrij bikarbonat 84,0 g
Pakovanje 900 g

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

149.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1583752,14

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

50


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dezinfekciono sredstvo za automatsku dezinfekciju aparata za hemodijalizu na bazi klora i natrij hidroksida Dezinfekciono
sredstvo za automatsku dezinfekciju aparata za hemod. sa 50% limunske kiseline

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dezinfekciono sredstvo za automatsku dezinfekciju aparata za hemodijalizu na bazi klora i natrij hidroksida
Dezinfekciono sredstvo za automatsku dezinfekciju aparata za hemod. sa 50% limunske kiseline

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

5060

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

61936,75

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

51


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dezinfekciono sredstvo za automatsku dezinfekciju aparata za hemod. sa 20% limunske kiseline

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dezinfekciono sredstvo za automatsku dezinfekciju aparata za hemod. sa 20% limunske kiseline

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

13.000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

107000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

52


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

4% trinatrijev citrat u vodi Sterilni set , otopina za zatvaranje centralno-venskog katetera za dijalizu na osnovu citrata

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

4% trinatrijev citrat u vodi
Sterilni set , otopina za zatvaranje centralno-venskog katetera za dijalizu na osnovu citrata

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

9500

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26957,26

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

53


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Tabletirana sol za pripremu vode, bez metala nejodirana,koncetracija NaCl 99,5%-99,9%,urađena u skladu sa propisima
farmakopeje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Tabletirana sol za pripremu vode, bez metala nejodirana,koncetracija NaCl 99,5%-99,9%,urađena u skladu sa propisima
farmakopeje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

75000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

55769,23

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

54


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dezinfekciono sredstvo za vanjsku dezinfekciju prostora - aktivni klor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dezinfekciono sredstvo za vanjsku dezinfekciju prostora - aktivni klor

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

210

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2715,64

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

55


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Fiziološka otopina (NaCl 0,9% ) Pakovanje: 500 ml Fiziološka otopina treba biti pakovana u kolabsibilnim vrećicama ili
pvc/LDPE bocama

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Fiziološka otopina (NaCl 0,9% )
Pakovanje: 500 ml
Fiziološka otopina treba biti pakovana u kolabsibilnim vrećicama ili pvc/LDPE bocama

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

45000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

67307,69

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

56


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Fiziološka otopina (NaCl 0,9% ) Pakovanje: 1.000 ml (2 izvoda za Luer Lock) Fiziološka otopina treba biti pakovana
u kolabsibilnim vrećicama ili pvc /LDPE bocama

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Fiziološka otopina (NaCl 0,9% )
Pakovanje: 1.000 ml (2 izvoda za Luer Lock)
Fiziološka otopina treba biti pakovana u kolabsibilnim vrećicama ili pvc /LDPE bocama

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

160000

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

347350,43

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeANEKS B


Broj lota

57


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dezinfekciono sredstvo za kožu -povidon jodid Dezinfekciono sredstvo za kožu -klorheksidin Dezinfekciono sredstvo
za vanjsku dezinfekciju prostora i opreme – klorheksidin

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dezinfekciono sredstvo za kožu -povidon jodid
Dezinfekciono sredstvo za kožu -klorheksidin
Dezinfekciono sredstvo za vanjsku dezinfekciju prostora i opreme – klorheksidin

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

III Ukupna količina ili obim ugovora

4900

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

69350,43

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 (dvanaest) mjeseci od zaključenja ugovora, odnosno do isporuke ukupne količine medicinskih sredstava odnosno
lijekova.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH u kojima se pružaju zdravstvene usluge dijalizeINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Health insurance and reinsurance fund of Federation of Bosnia and Herzegovina
UIN 4200642000008
Contact person Adnan Saračević
Address Trg heroja 14
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 728-700
Fax number (033) 610-275
Email address 2fedzzo@for.com.ba
Website address www.for.com.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Hemodialysis supples-dialyzers coverd by the Federation of Bosnia and Herzegovina Solidarity Fund

II 1.b. Description of the object of the contract

Hemodialysis supples-dialyzers coverd by the Federation of Bosnia and Herzegovina Solidarity Fund

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care
products

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Quantity is specifed in the tender document in accordance with medically indicated needs of hospital helth care providers

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

4.9.2018.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 4.9.2018. 10:00:00
Address and place Trg heroja 14, 71000 Sarajevo

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
804-1-1-59-3-55/18
PODIJELI: