(aukcija) Nabavka putničkog/službenog automobila za Predstavnički dom Parlamenta FBiH

Datum objave: 02.03.2021. 13:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

56-1-1-2-3-1/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - DOM NARODA
IDB/JIB 4200594190002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Habiba Zukić
Adresa Hamdije Kreševljakovića 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 219-190
Faks (033) 445-390
Elektronska pošta ivona.pelcl-krajtmajer@parlamentfbih.gov.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost


Zakonodavna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o kupovini putničkog/službenog automobila za Predstavnički dom Parlamenta FBiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka putničkog/službenog vozila za Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH u skladu sa tehničkim karakteristikama
i ostalim traženim uslovima/zahtjevima naznačenim u TD, kao: vrsta vozila - limuzina, broj vrata - 4, broj sjedišta - 5, boj
a - crna, snaga pogonskog agregata - minimalno 120 kW, turbo dizel, zapremina agregata - minimalno 1960 ccm, alarm
ni sistem, obavezna oprema, sa garancijom vozila - četiri godine ili 120 000 km minimalno.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

60000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo, kako je navdeno u TD.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kako je navedeno u TD.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da, kako je traženo u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da, kako je traženo u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da, kako je traženo u TD.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

5.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 05.04.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zgrada Parlamenta Federacije BiH, ul. Hamdije Kreševljakovića 3, 71 000
Sarajevo
Datum i vrijeme 05.04.2021. 10:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
56-1-1-2-3-1/21
PODIJELI: