(aukcija) Nabavka radiofarmaceutika 18FDG (fluorodeoksiglukoza) za PET/CT

Datum objave: 01.03.2021. 11:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1255-1-1-121-3-78/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4400928890000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Marko Panić
Adresa Dvanaest beba bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 342-806
Faks (051) 343-391
Elektronska pošta javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa www.kc-bl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 01-2390-1/21 radi nabavke radiofarmaceutika 18FDG (fluorodeoksiglukoza) za PET/CT

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radiofarmaceutika 18FDG (fluorodeoksiglukoza) za PET/CT

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva tekućeg poslovanja

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan kojom se dokazuje
njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.04.2021. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Služba za javne nabavke i praćenje realizacije ugovora Univerzitetskog kliničkog
centra Republike Srpske (zgrada Ginekologije,kanc.8) , Ul. Dvanaest beba bb
Datum i vrijeme 15.04.2021. 10:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude se dostavljaju u posebno zapečaćenoj koverti, na kojoj mora da bude naznačeno: naziv i adresa ugovornog organa,
naziv i adresa ponuđača, broj nabavke: 01-2390-1/21, naziv predmeta nabavke i naznaka: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA"
na adresu: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju lično na protokol
Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske ili poštom preporučeno, a primaju se
do 15.04.2021. god. do 9 casova. Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovlaštenja može da prisustvuje predstavnik ponuđača. Univerzitetski
klinički centar Republike Srpske ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom međunarodnom postupku. Kupac
zadržava pravo da poništi nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa
članom 69.Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj:39/14)


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

2-[18F]fluoro-2-deoksi-D-glukoza, obilježeni radiofarmaceutik, ukupne aktivnosti 3,7GBq (100 mCi)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radiofarmaceutika 18FDG (fluorodeoksiglukoza) za PET/CT

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

360000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO – Klinička apoteka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.04.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.04.2021. 10:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

2-[18F]fluoro-2-deoksi-D-glukoza, obilježeni radiofarmaceutik, ukupne aktivnosti 5,55GBq (150 mCi)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radiofarmaceutika 18FDG (fluorodeoksiglukoza) za PET/CT

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Precizirano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

235000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO – Klinička apoteka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, istovareno

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.04.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.04.2021. 10:30INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name PHI University Hospital Clinical Center Banja Luka
UIN 4400928890000
Contact person Marko Panić
Address Dvanaest beba bb
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 342-806
Fax number (051) 343-391
Email address javne.nabavke@kc-bl.com
Website address www.kc-bl.com

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Tender no: 01-2390-1/21 for procurement of radiopharmaceuticals 18FDG (fluorodeoxiglucose) for PET/CT

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of radiopharmaceuticals 18FDG (fluorodeoxiglucose) for PET/CT

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Additional object(s) 33140000-3 Medical consumables


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
According to tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

 

Lot number Name Date
1 2-[18F]fluoro-2-deoksi-D-glukoza, obilježeni radiofarmaceutik, ukupne 1 15.04.2021.
2 2-[18F]fluoro-2-deoksi-D-glukoza, obilježeni radiofarmaceutik, ukupne 1 15.04.2021.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time
1 2-[18F]fluoro-2-deoksi-D-glukoza, obilježeni radiofarmaceutik, ukupne 1 15.04.2021. 09:00
2 2-[18F]fluoro-2-deoksi-D-glukoza, obilježeni radiofarmaceutik, ukupne 1 15.04.2021. 09:00

 

 

Address and place PHI University Hospital Clinical Center Banja Luka, Dvanaest beba bb

 


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Bids are to be submitted in a sealed envelope, on which the name and address of the contracting authority, name and
address of the tenderer, procurement number: 01-2390-1/21, name of the subject of procurement and indication: "DO NOT
OPEN - OPEN A COMMISSION" to the address: University Clinical Center of Republika Srpska, Ul. Twelve babies bb. Bids are
submitted personally to the protocol of the University Clinical Center of the Republic of Srpska or by mail, and are accepted
until April 15, 2021. year. up to 9 hours. Untimely and incomplete bids will not be considered. Public opening of bids with
the presentation of a written authorization may be attended by a representative of the bidder. The University Clinical
Center of the Republic of Srpska does not bear any costs of the bidders in an open international procedure. The Purchaser
reserves the right to cancel the tender or reject all offers at any time prior to the conclusion of the contract in accordance
with Article 69. of the Law on Public Procurement of BiH ("Official Gazette of BiH" No. 39/14).

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1255-1-1-121-3-78/21
PODIJELI: