(aukcija) Nabavka rezervnih dijelova u ratarstvu: filteri, ležajevi, semerinzi, akumulatori, remenovi, vijci, rezervni dijelovi za CLAAS mehanizaciju, rezervni dijelovi za ostalu mehanizaciju

Datum objave: 05.03.2021. 13:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

968-1-1-13-3-10/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" D.O.O. SARAJEVO-ILIDŽA
IDB/JIB 4200087410009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Armin Bjelak
Adresa Bojnička broj 119
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 621-286
Faks (033) 621-160
Elektronska pošta pdbutmir@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

80000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi u ratarstvu po lotovima

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Bojnička br.119, upravna zgrada
Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Filteri, ležajevi, semerinzi, akumulatori, remenovi, vijci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34913000-0 Razni rezervni dijelovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
10.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJP Poljoprivredno dobro Butmir doo Sarajevo-Ilidža, ul.Bojnička br.119

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za CLAAS mehanizaciju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34913000-0 Razni rezervni dijelovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
60.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJP Poljoprivredno dobro Butmir doo Sarajevo-Ilidža

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Rezervni dijelovi za ostalu mehanizaciju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34913000-0 Razni rezervni dijelovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
10.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJP Poljoprivredno dobro Butmir doo Sarajevo-Ilidža, Ul. Bojnička br.119

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
968-1-1-13-3-10/21
PODIJELI: