(aukcija) Nabavka rezervnih dijelova za agregate - postolja za kartice za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica

Datum objave: 12.03.2021. 15:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1409-7-1-41-3-14/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA
IDB/JIB 4200225150072
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amir Hadžiomerović
Adresa Jaroslava Černija br.1
Poštanski broj 88420 Jablanica (bhp sa)
Općina/Grad Jablanica
Telefon (036) 758-208
Faks (036) 758-107
Elektronska pošta a.hadziomerovic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

10202-026/21 - Nabavka rezervnih dijelova za agregate - postolja za kartice za potrebe Podružnice "Hidroelektrane n
a Neretvi" Jablanicaa

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

10202-026/21 - Nabavka rezervnih dijelova za agregate - postolja za kartice za potrebe Podružnice "Hidroelektrane n
a Neretvi" Jablanicaa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31682210-5 Mjerna i upravljačka oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15850,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

centralno skladište Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Podružnica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, Jaroslava Černija br.1,88420
Jablanica
Datum i vrijeme 29.03.2021. 13:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između ugovornog organa i ponuđača/dobavljača treba
se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom/fax/email ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj
dokumentaciji, izuzev komunikacije koja se isključivo vodi kroz sistem “E-nabavke” – Portal javnih nabavki: www.ejn.gov.ba
kako je definisano Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim aktima.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1409-7-1-41-3-14/21
PODIJELI: