(aukcija) Nabavka rezervnih dijelova za tramvaje (izrada od metala) i rezervnih dijelova za tramvje -elektro

Datum objave: 15.03.2021. 12:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

257-7-1-36-3-59/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB 4200055640002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Šećo Karkelja
Adresa Srđana Aleksića br.1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 293-298
Faks (033) 454-691
Elektronska pošta graskomercijala@yahoo.com
Internet adresa www.gras.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35561,80

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1215 Rezervni dijelovi za tramvaje (izrada od metala)
Lot 1221 Rezervni dijelovi za tramvje -elektro

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

1.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.04.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Srđana Aleksića 1
Datum i vrijeme 01.04.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1215 Rezervni dijelovi za tramvaje (izrada od metala)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1215 Rezervni dijelovi za tramvaje (izrada od metala)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tehničkim podacima i osnovnim elementima ponude

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24690,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Srđana Aleksića 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.04.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.04.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1221 Rezervni dijelovi za tramvaje -elektro

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1221 Rezervni dijelovi za tramvaje -elektro

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tehničkim podacima i osnovnim elementima ponude

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10871,80

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Srđana Aleksića 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 01.04.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 01.04.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 01.04.2021. 11:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
257-7-1-36-3-59/21
PODIJELI: