(aukcija) Nabavka softvera za upravljanje preradom infektivnog medicinskog otpada i HMI ekran za potrebe postrojenja za preradu infektivnog medicinskog otpada proizvođača ECODAS Francuska

Datum objave: 09.02.2021. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

704-7-1-33-3-23/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA" DOBOJ
IDB/JIB 4400044160008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragan Radić
Adresa Pop Ljubina bb
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 241-213
Faks (053) 241-213
Elektronska pošta javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa www.bolnicadoboj.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Softver za upravljanje preradom infektivnog medicinskog otpada i HMI ekran za potrebe postrojenja za preradu
infektivnog medicinskog otpada proizvođača „ECODAS“ Francuska

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku softvera za upravljanje preradom infektivnog
medicinskog otpada i HMI ekrana za potrebe postrojenja za preradu infektivnog medicinskog otpada proizvođača
„ECODAS“ Francuska u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48219300-9 Programski paket za upravljanje
Dodatni predmet(i) 51000000-9 Usluge instaliranja (osim programske podrške)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Postrojenje za preradu infektivnog medicinskog otpada u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka" Doboj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isteka garantnog roka za predmet nabavke

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ugovorni organ neće prihvatiti ponudu u kojoj se zahtijeva avansno plaćanje roba navedenih u ovom pozivu.
Uslovi i način plaćanja: 60 dana od datuma fakturisanja izvršene isporuke robe. Rok plaćanja u skladu sa Zakonom
o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj
31/18) ne može biti duži od 60 dana.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

a) Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjavu/potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo ponuđača da
obavlja profesionalnu djelatnost koja je predmet ove nabavke. Dokaz se dostavlja kao original ili kopija ovjerena
od strane nadležne institucije, s tim da datum ovjere ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana
dostavljanja ponude.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Pismena Izjava ponuđača da ima obezbjeđen servis za održavanje opreme iz predmeta javne nabavke u toku i
nakon isteka garantnog perioda. (Dostaviti original dokument koji ne može biti stariji od 10 (deset) dana
računajući od datuma dostavljanja ponude). Izjava ponuđača mora biti potpisana i ovjerena od strane ovlašćenog
lica ponuđača ili od lica koje je na osnovu punomoći ovlašćeno za potpis. Punomoć mora biti originalna ili
kopija ovjerena od strane nadležnog organa i mora se dostaviti uz ponudu.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.2.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ul. Pop LJubina bb - U prostorijama Uprave JZU Bolnica "Sveti apostol
Luka" Doboj
Datum i vrijeme 19.2.2021. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima isključivo preko Portala javnih nabavki BiH

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
704-7-1-33-3-23/21
PODIJELI: