(aukcija) Nabavka softverskih licenci i web hosting usluga

Datum objave: 31.12.2019. 13:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

3010-1-1-424-3-57/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA BANKARSTVO FBIH
IDB/JIB 4200558120006
Kontakt osoba Nermin Kutlovac
Adresa Zmaja od Bosne 47b
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 721-401
Faks (033) 668-811
Elektronska pošta javne.nabavke@fba.ba
Internet adresa www.fba.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka softverskih licenci

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka triju licencnih softvera i web hosting usluga

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.1.2020. 15:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.1.2020. 15:30:00
Adresa i mjesto Agencija za bankarstvo Federacije BiH, Zmaja od Bosne 47b


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Programski paketi i kompjuterski sistemi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka triju licencnih softvera za potrebe Agencije za bankarstvo Federacije BiH

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48900000-7 Razni programski paketi i kompjuterski sistemi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

216000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Programski paketi za web-server

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Web hosting usluga na internet serveru (Exchange e-mail hosting u Cloudu).

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48222000-0 Programski paket za web-server


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema TD.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD.

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
3010-1-1-424-3-57/19
PODIJELI: