(aukcija) Nabavka sredstava za vanjski transport

Datum objave: 21.01.2020. 10:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-1-1-25-3-17/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba Zlatko Lazović, tel.: +387 33 252 868, fax: +387 33 252 813 e-mail:
zlatko.lazovic@posta.ba
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sredstava za vanjski transport

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka sredstava za vanjski transport - mopedi


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34420000-7 Mopedi i bicikli s pomoćnim motorima


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

7.2.2. U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz:
a) o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbijede
posebnu Izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je
u vezi sa predmetom nabavke;
Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili
ovjerene kopije.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

7.3.2. U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđač je dužan dostaviti slijedeće dokaze kojima se
dokazuje ispunjavanje uslova iz tačke 7.3.1. tenderske dokumentacije:
a) Spisak izvršenih Ugovora po Lot-u za koji podnosi ponudu o isporučenim robama koje su predmet nabavke u
posljednje tri godine računajući od datuma otvaranja ponuda ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je
ponuđač registrovan, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine, koja sadrži minimalno jedan Ugovor za LOT 1 čija
ukupna vrijednost iznosi najmanje 30.000,00 KM bez uračunatog PDV-a i minimalno jedan Ugovor za LOT 2 čija ukupna
vrijednost iznosi najmanje 150.000,00 KM bez uračunatog PDV-a.
Uz spisak izvršenih Ugovora ponuđač je dužan dostaviti potvrde – minimalno po jednu za LOT za koji dostavlja ponudu, koje
su u vezi sa spiskom izvršenih ugovora, a koju daje druga Ugovorna strana o njihovoj realizaciji, a koje obavezno sadrže:
naziv i sjedište Ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet Ugovora, vrijednost Ugovora, vrijeme i mjesto izvršenja
Ugovora i navode o uredno izvršenim Ugovorima. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od
Ugovorne strane koja nije Ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim Ugovorima, uz predočenje dokaza o
učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbjede;
b) Original ili ovjerenu kopiju ovlaštenja/izjave proizvođača vozila ili ovlaštenog zastupnika da ponuđač može ponuditi
vozila koja su predmet nabavke ili ovjerenu fotokopiju ugovora o zastupanju zaključenog sa ovlaštenim zastupnikom
proizvođača. Ponuđač mora dostaviti dokument koje izdat od strane njegovog principala (proizvođača ili generalnog
zastupnika) i koji je važeči u momentu dostavljanja ponude, odnosno, ne može kao dokaz dostaviti dokument kojeg je izdao
sam sebi.
c) Original ili ovjerenu kopiju ovlaštenja/izjave proizvođača vozila ili ovlaštenog zastupnika da je ponuđač ovlašteni
serviser motornih vozila koja su predmet ove nabavke ili ovjerenu fotokopiju ugovora o zastupanju, zaključenog sa
ovlaštenim zastupnikom. Ponuđač mora dostaviti dokument koje izdat od strane njegovog principala (proizvođača ili
generalnog zastupnika) i koji je važeči u momentu dostavljanja ponude, odnosno, ne može kao dokaz dostaviti dokument
kojeg je izdao sam sebi.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.2.2020. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.2.2020. 12:15:00
Adresa i mjesto Obala Kulina bana 8,71000 Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Moped sa poluautomatskim mjenjačem

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Moped sa poluautomatskim mjenjačem

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu


III Ukupna količina ili obim ugovora
15 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

45000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavni poštanski centar, Put života bb, 71000 Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Moped sa automatskim mjenjačem

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Moped sa automatskim mjenjačem

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu


III Ukupna količina ili obim ugovora
35 kom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

182000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Glavni poštanski centar, Put života bb, 71000 Sarajevo

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-1-1-25-3-17/20
PODIJELI: