(aukcija) Nabavka svježeg pilećeg mesa

Datum objave: 10.01.2020. 15:43 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

618-1-1-1-3-6/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200703820003
Kontakt osoba Admir Hrapo
Adresa Trg Bosne i Hercegovine 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 284-524
Faks (033) 217-966
Elektronska pošta info@szzp.gov.ba
Internet adresa www.szzp.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

145146,80

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA SVJEŽEG PILEĆEG MESA

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka svježeg pilećeg mesa u skladu sa tehničkim karakteristikama i ostalim traženim
uslovima/zahtjevima naznačenim u tenderskoj dokumentaciji


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15112000-6 Perad


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

169.821,76 sa PDV-om

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine,
Zgrada Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
Trg Bosne i Hercegovine 1, Sarajevo

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači trebaju u ponudi dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj
su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju
profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke. Dokaz se dostavlja kao ovjerena kopija originala, s tim da
datum izdavanja originala ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

- Uzorke roba u vidu fotografije, za sve artikle navedene u Obrascu za cijenu ponude koji je dat u Aneksu 1 ove TD (detaljno
opisan u tački 13.2.1. TD)
- Ovjerena i potpisana izjava o sprovođenju redovne kontrole, higijenskih i zdravstveno-tehničkih uslova
proizvodnje/distribucije/skladištenja hrane sprovođenjem preventivnog postupka samokontrole u skladu sa principima
sistema analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) (detaljno opisan u tački 13.2.2. TD).
- Važeći Ugovor sa nadležnom institucijom o redovnoj kontroli kvaliteta i ispravnosti robe koja je predmet nabavke.
(Ovjerena kopija, ne starija od 3 (tri) mjeseca u momentu dostavljanja ponude) (detaljno opisan u tački 13.2.3. TD)
- Ovjerena i potpisana izjava da će uz svaku isporuku robe proizvođač (ponuđač) obavezno dostavljati prateću
dokumentaciju, u skladu sa Zakonom (Potvrda o zdravstvenom stanju pošiljke proizvoda životinjskog porijekla namijenjena
ljudskoj ishrani koja se otprema prijevoznim sredstvima u unutrašnjem prometu, (detaljno opisan u tački 13.2.4. TD)
- Ovjerena i potpisana izjava o posjedovanju minimalno 1 jednog namjenskog motornog vozila za prevoz proizvoda sa
rashladnim sistemom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.2.2020. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.2.2020. 12:30:00
Adresa i mjesto Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg Bosne i
Hercegovine 1, Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Članom 9. stav (4) Uputstva o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „e-nabavke“ («Službeni glasnik BiH» broj 90/14) je navedeno „Ako
ugovorni organ objavi tendersku dokumentaciju u sistemu „E-nabavke“, tenderska dokumentacija se ne može dostavljati na
druge načine predviđene članom 55. stav (1) tač. a)-c) Zakona“.
Na osnovu mišljenja Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine (br. 04-02-1-U-1990-2/16 od 13.04.2016. godine),
ponuda ponuđača koji nije preuzeo tendersku dokumentaciju na Portalu javnih nabavki, ne može biti predmetom ocjene u
procesu evaluacije ponuda.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
618-1-1-1-3-6/20
PODIJELI: