(aukcija) Nabavka uređaja za izvlačenje pare, dima i gasova iz zatvorenog prostora (dimovuka) i uređaja za odimljavanje i stvaranje lake pjene

Datum objave: 25.02.2021. 13:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1133-7-1-4-3-5/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA VIŠEGRAD
IDB/JIB 4400503020001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Radmilo Mihajlović
Adresa Andrićgrad b.b.
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Opština/Grad Višegrad
Telefon (058) 630-892
Faks (058) 620-602
Elektronska pošta javnenabavke@teol.net
Internet adresa www.opstinavisegrad.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Višegrad

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uređaja za izvlačenje pare, dima i gasova iz zatvorenog prostora (dimovuka) i uređaja za odimljavanje i
stvaranje lake pjene

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka uređaja za izvlačenje pare, dima i gasova iz zatvorenog prostora (dimovuka) i uređaja za odimljavanje i
stvaranje lake pjene

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42521000-4 Uređaji za isisavanje dima


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15384,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Višegrad, Ulica Cara Lazara (Teritorijalna vatrogasna jedinica)

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokuemtaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.3.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Andrićgrad bb, Višegrad, Opština Višegrad, kancelarija broj 7
Datum i vrijeme 11.3.2021. 12:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1133-7-1-4-3-5/21
PODIJELI: