(aukcija) Nabavka usluga mobilne telefonije, fiksne telefonije i interneta

Datum objave: 31.03.2017. 16:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.03.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

413-1-2-7-3-10/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA GORAŽDE
IDB/JIB 4245025030009
Kontakt osoba Mirsada Sirčić
Adresa Maršala Tita br.2.
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 241-450
Faks (038) 221-332
Elektronska pošta opcinago@bih.net.ba
Internet adresa www.gorazde.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Goražde

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Telekomunikacijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

52136,75

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka telekomunikacijskih usluga


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Javna nabavka usluga mobilne , fiksne telefonije i interneta

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64000000-6 Poštanske i telekomunikacijske usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

opisano u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

opisano u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.4.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.4.2017. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.4.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Zgrada Općine Goražde, velika sala/III sprat, Ul.Maršala Tita 2 Goražde

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo putem portala Agencije za javne nabavke BiH ejn.gov.ba.


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Mirsada Sirčić
Adresa Maršala Tita br.2.
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 241-450
Faks (038) 222-2656
Elektronska pošta opcina@gorazde.ba
Internet adresa www.gorazde.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga mobilne telefonije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga mobilne telefonije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64212000-5 Usluge mobilne telefonije

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

19.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16239,32

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U domaćem i međunarodnom saobraćajuANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga fiksne telefonije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga fiksne telefonije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64210000-1 Telefonske usluge i usluge prenosa podataka

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

32.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27350,43

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

U zgradi Općine Goražde, Vatrogasne jedinice, Mjesnih zajednica i Mjesnih uredaANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga interneta

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluga interneta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64210000-1 Telefonske usluge i usluge prenosa podataka

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8547,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Službene prostorije Općine Goražde i Općinskog pravobranilaštva, objekti Mjesnih zajednica i Mjesnih ureda

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
413-1-2-7-3-10/17
PODIJELI: