(aukcija) Nabavka usluga održavanja postojećih ESRI i ORACLE softverskih licenci

Datum objave: 10.03.2021. 16:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

399-1-2-4-3-3/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
IDB/JIB 4200771230001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amira Babić, tel. 033/586-065. e-mail: amira.babic@fgu.com.ba
Adresa Hamdije Kreševljakovića 96
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Stari Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 201-784
Faks (033) 586-056
Elektronska pošta uprava@fgu.com.ba
Internet adresa www.fgu.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Održavanje postojećih ESRI i ORACLE softverskih licenci

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka usluga održavanja postojećih ESRI i ORACLE softverskih licenci, na osnovu potreba
ugovornog organa, predviđenih u Budžetu/financijskom planu Federacije BiH za 2021. godinu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška
Dodatni predmet(i) 72267100-0 Održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

31.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao u tenderskoj dokumentaciji.
Datum i vrijeme 31.03.2021. 10:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 - Održavanje postojećih ESRI softverskih licenci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke za LOT 1 je pružanje usluga nadogradnje i održavanja postojećih ESRI licenci u periodu 01.11.2021. -
31.10.2022. godine (za stavke 1 do 5) i 01.12.2021.- 30.11.2022. godine (za stavku 6), u skladu sa Projektnim zadatkom koji je
sastavni dio ove tenderske dokumentacije – Prilog V_a.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 31.03.2021. 10:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 - Održavanje postojećih ORACLE softverskih licenci

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke za LOT 2 je pružanje usluga održavanja postojećih ORACLE licenci u periodu 04.11.2021.- 03.11.2022.
godine, u skladu sa projektnim zadatkom koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije – Prilog V_b.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacijske tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


III Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

60290,60

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 31.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.03.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 31.03.2021. 10:30

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
399-1-2-4-3-3/21
PODIJELI: