(aukcija) Nabavka usluga organizacije Sajma privrede, poljoprivrede i turizma Brod 2017

Datum objave: 26.07.2017. 13:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

170-7-2-68-3-44/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA BROD
IDB/JIB 4400135550003
Kontakt osoba Nevenka Stanimir
Adresa Svetog Save 17
Poštanski broj 74450 Brod (sp bl)
Opština/Grad Brod
Telefon (053) 610-961
Faks (053) 610-961
Elektronska pošta javnenabavke@opstina-brod.net
Internet adresa www.opstina-brod.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Brod

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Reklamne usluge i usluge marketinga

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

02-32-3/17 Usluga organizacije „Sajma privrede, poljoprivrede i turizma Brod 2017

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluga organizacije „Sajma privrede, poljoprivrede i turizma Brod 2017
- najam i tehnička postavka izlagačkih štandova raznih vrsta i oblika standardno opremljenih i štand
generalnog sponzoa, ukupne površine oko 750 m² za potrebe organizacije „Sajma privrede Brod 2017“ sa
ukuljučenim prevozom, montažom i demontažom za vrijeme održavanja sajma 15.09. i 16.09.2017.godine.
- izrada projektne dokumentacije,
- dizajniranje sajamskih materijala,
- izrada plana promotivno-propagandnih usluga,
- iznajmljivanje reklamih panoa ili reklamnog balona i sl.,
- stručni konzalting,
- izrada natpisa naziva izlagača za potrebe organizacije „Sajma privrede, poljoprivrede i turizma Brod
2017“.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 79950000-8 Usluge organizovanja izložbi, sajmova i kongresa


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8547,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Opština Brod , Velika dvorana- Objekat JU „Sportsko-kulturni centar Brod“ na lokaciji, Ul. Jovana Raškovića u
Brodu.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od potpisa ugovora do okončanja manifestacije i završetka svih obaveza po ugovoru.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.8.2017. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.8.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Opština Brod, Svetog Save 17, Brod - Velika sala


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nevenka Stanimir
Adresa Svetog Save 17
Poštanski broj 74450 Brod (sp bl)
Opština/Grad Brod
Telefon (053) 610-961
Faks (053) 610-961
Elektronska pošta javnenabavke@opstina-brod.net
Internet adresa www.opstina-brod.net

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Nevenka Stanimir
Adresa Svetog Save 17
Poštanski broj 74450 Brod (sp bl)
Opština/Grad Brod
Telefon (053) 610-961
Faks (053) 610-961
Elektronska pošta javnenabavke@opstina-brod.net
Internet adresa www.opstina-brod.net

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
170-7-2-68-3-44/17
PODIJELI: