(aukcija) Nabavka usluga osiguranja imovine i radnika

Datum objave: 12.03.2021. 13:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

427-7-2-41-3-5/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU DOM ZDRAVLJA "IZUDIN MULABEĆIROVIĆ-IZO"
IDB/JIB 4218033750005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ramović Delveta
Adresa Braće Pobrića 17
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-677
Faks (032) 650-677
Elektronska pošta domzdravlja.tesanj@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

osiguranje imovine i radnika

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

osiguranje imovine i radnika

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66515200-5 Usluge osiguranja imovine
Dodatni predmet(i) 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila
  66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto sjedište UO
Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

usluge osiguranja imovine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

osiguranje imovine od požara i dr.opasnosti,osiguranje zaliha i osiguranje novca od krađe i razbojništva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66515200-5 Usluge osiguranja imovine


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište UO

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

osiguranje vozila

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

osiguranje vozila od autoodgovornosti i kasko osiguranje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište UO

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

kolektivno osiguranje zaposlenika

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kolektivno osiguranje zaposlenika od nesreće

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća


III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište UO

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.03.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.03.2021. 12:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
427-7-2-41-3-5/21
PODIJELI: