(aukcija) Nabavka usluga osiguranja zaposlenika od nesretnog slučaja-kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika

Datum objave: 12.02.2021. 15:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-1-2-66-3-22/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Odjeljenje za javne nabavke - Amina Malkić
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

260000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

nabavka usluga osiguranja zaposlenika od nesretnog slučaja-kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog ugovora je, osiguranje zaposlenika od nesretnog slučaja/kolektivno kombinovano osiguranje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66510000-8 Usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

2.410 zaposlenika

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

-Mjesto nastanka osiguranog slučaja kod kombinovanog osiguranje zaposlenika od nesretnog slučaja (u kojima se
zaposlenik zatekne u trenutku nastanka osiguranog slučaja).
-Mjesto isplate osigurane sume su organizacione jedinice ugovornog organa koje posluju na područjima sledećih kantona:
• Sarajevski;
• Unsko-sanski;
• Srednjobosanski;
• Tuzlanski;
• Hercegovačko-neretvanski,
• Zeničko-dobojski;
• Bosansko-podrinjski

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje izdate police za kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika izvršit će se periodično u roku od 15 dana za svaki
period osiguranja od ispostavljanja ispravne fakture na protokol Osiguranika adresi: Obala Kulina bana broj 8, 71 000
Sarajevo.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DOKAZI:
a) o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj su registrovani ili da obezbijede
posebnu Izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je
u vezi sa predmetom nabavke
b) Potvrda nadležne Agencije za nadzor osiguranja BiH da ponuđač ima odobrenje za rad, izdato od Agencije.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se posebno

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora u poslednje dvije godine, čiji je predmet osiguranje, čiji su
karakter i kompleksnost odnosi na nabavku one vrste osiguranja, kako je to zahtijevano tenderskom dokumentacijom.
b) Opće i posebne uslove osiguranja zaposlenika kao posljedica nesretnog slučaja-nezgode, tabele za određivanje
procenta trajnog gubitka radne sposobnosti (invaliditeta) osiguranika kao posljedice nesretnog slučaja-nezgode, uslove za
osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

4.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.03.2021. 10:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Obala Kulina bana 8
Datum i vrijeme 11.03.2021. 10:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
238-1-2-66-3-22/21
PODIJELI: