(aukcija) Nabavka usluga osiguranja

Datum objave: 19.02.2021. 12:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

332-1-2-33-3-8/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REPUBLIČKA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
IDB/JIB 4400549870000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Velibor Janjić
Adresa Spasovdanska broj 3
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 344-258
Faks (057) 344-259
Elektronska pošta rucz@rucz.vladars.net
Internet adresa www.ruczrs.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga osiguranja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga osiguranja deminera, spasilaca i pasa za otkrivanje eksploziva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

6.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.3.2021. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Dato u TD
Datum i vrijeme 8.3.2021. 13:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 Osiguranje deminera i spasilaca

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge osiguranja deminera i spasilaca

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

68000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

7 mjeseci od dana potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 6.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.3.2021. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 8.3.2021. 13:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 Osiguranje pasa za otkrivanje eksploziva

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Osiguranje pasa za otkrivanje eksploziva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66510000-8 Usluge osiguranja


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

7 mjeseci od dana potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema TD

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 6.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.3.2021. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 8.3.2021. 13:15

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
332-1-2-33-3-8/21
PODIJELI: