(aukcija) Nabavka usluga podešavanja upravljačkih kutija i sigurnosnih ventila kotla bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj Kakanj

Datum objave: 26.12.2019. 08:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1424-1-2-428-3-601/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba Senada Silajdžija
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge podešavanja upravljačkih kutija i sigurnosnih ventila kotla bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge podešavanja upravljačkih kutija i sigurnosnih ventila kotla bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana
"Kakanj" Kakanj


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50512000-7 Usluge popravaka i održavanja ventila


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tendeske dokumentacije

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

u skladu sa zahtjevima iz tendeske dokumentacije

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u
plačanje sukcesivno, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana nakon dostavljanja fakture za isporučenu robu i izvršene usluge

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa propisima
zemlje u kojoj je registrovana, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

- da ima ovlaštenje od nadležnog tijela države iz koje dolazi ponuđač za obavljanje
navedene usluge predmetne nabavke, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji
- da ima ili da raspolaže svom potrebnom opremom za izvođenje predmetnih usluga, a
dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

17.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.1.2020. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 21.1.2020. 11:30:00
Adresa i mjesto Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj- Sala Sektora za ekonomske
poslove soba br. 26

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima sa portala javnih nabavki na kojem je objavljena. Zainteresovani ponuđači
pojašnjenje tenderske dokumentacije mogu obezbijediti u skladu sa uputstvom o uslovima i načinu obavljanja i
dostavljanjaizvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu E-nabavke


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Edina Sikirić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-155
Faks
Elektronska pošta protokol@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Senada Silajdžija
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-151
Faks (032) 771-310
Elektronska pošta s.silajdzija@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1424-1-2-428-3-601/19
PODIJELI: